ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ผลของปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพต่อประสิทธิภาพการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยระบบตัวกรองชีวภาพโดยกลุ่มจุลินทรีย์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Effect of Physical and Biological Parameters on Hydrogen Sulfide Removal Efficiency from Biogas by Mixed Consortium Biofilter

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการเกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
สาขาการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ปีงบประมาณ 2559
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
งบประมาณ 600,000 บาท
พื้นที่ทำการวิจัย ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
ผู้ประสานงานในพื้นที่ -
สถานะของผู้ประสานงาน -
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
สถานะงานวิจัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
คำสำคัญ ไฮโดรเจนซัลไฟด์, ก๊าซชีวภาพด้วยระบบตัวกรองชีวภาพ
บทคัดย่อ           งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบด้วยระบบตัวกรองชีวภาพ ประสิทธิภาพการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากการสำรวจโดยการสอบถามและการยืนยันผลในห้องปฏิบัติการให้ผลสอดคล้องกัน การสำรวจพบว่าโรงงานที่มีประสิทธิภาพการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ดีที่สุดร้อยละ98คือ โรงงาน A และ Pทั้ง 8 โรงงาน มีประสิทธิภาพการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์อยู่ในช่วงร้อยละ 93-98การประเมินประสิทธิภาพการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในห้องปฏิบัติการจากเชื้อจุลินทรีย์ในระบบตัวกรองชีวภาพของโรงงาน พบว่าโรงงานที่มีประสิทธิภาพการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้สูงร้อยละ82-83คือโรงงาน A และ P และมีกิจกรรมสำหรับอัตราการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงถึง 0.35กรัมต่อลิตรต่อวันการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางเคมีและกายภาพของการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ของตะกอนจุลินทรีย์จากระบบตัวกรองชีวภาพโรงงาน A และ P พบว่าการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ทำให้มีค่าพีเอชลดลงจาก 7.12เป็น 6.40 สามารถออกซิไดซ์ไฮโดรเจนซัลไฟด์ให้กลายเป็นซัลเฟอร์เพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณซัลเฟอร์เพิ่มจาก 6,300มิลลิกรัมต่อลิตรเป็น 13,650มิลลิกรัมต่อลิตรหลังการบำบัดและสามารถออกซิไดซ์ไฮโดรเจนซัลไฟด์กลายเป็นซัลเฟตโดยมีความเข้มข้นของปริมาณซัลเฟตเพิ่มขึ้นถึง 300มิลลิกรัมต่อลิตร โครงสร้างประชากรแบคทีเรียในระบบตัวกรองชีวภาพจากโรงงาน A และ P เด่นด้วยกลุ่มแบคทีเรีย Azospirillum sp.โรงงานP (บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด) ได้ถูกคัดเลือกนำมาศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ในระบบตัวกรองชีวภาพในการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์แบบต่อเนื่องในระดับห้องปฏิบัติการพบว่าที่อัตราการไหลของก๊าซ 1,500 มิลลิลิตรต่อนาที มีความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงถึงร้อยละ 0.331 จุลินทรีย์สามารถบำบัดให้ลดลงในระดับความเข้มข้นร้อยละ 0.001หลังการบำบัดภายในช่วงระยะเวลา 10 วันกลุ่มจุลินทรีย์มีประสิทธิภาพการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ดีที่สุดซึ่งสูงถึงร้อยละ 99.77และมีอัตราการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์0.33 กรัมต่อลิตรต่อวันการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางเคมีและกายภาพของการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยตะกอนจุลินทรีย์ในระบบต่อเนื่อง พบว่าค่าพีเอชของระบบลดลงจาก 7.32เป็น 6.41มีปริมาณซัลเฟอร์เพิ่มขึ้นจาก 5,467เป็น 15,133 มิลลิกรัมต่อลิตรและสามารถออกซิไดซ์ไฮโดรเจนซัลไฟด์ไปเป็นซัลเฟตเพิ่มขึ้นจาก 18เป็น 322 มิลลิกรัมต่อลิตร เด่นด้วยแบคทีเรียในกลุ่ม Azospirillumsp., Sphingomonas sp.และ Bacillussp.จากการศึกษาผลของออกซิเจนต่อประสิทธิภาพการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยระบบตัวกรองชีวภาพโดยกลุ่มจุลินทรีย์โดยการเติมไนเตรท และให้ออกซิเจนลงไปในระบบพบว่าการเติมไนเตรทไม่มีผลต่อการลดลงของปริมาณซัลไฟด์ แต่ส่งผลต่อการลดลงของไฮโดรเจนซัลไฟด์เล็กน้อย แสดงว่าการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยจุลินทรีย์กลุ่มไร้อากาศและพบว่าในช่วงการทดลองแรก (ก่อนเติมอากาศ) มีแบคทีเรียเด่นทั้งหมด 2 จีนัสได้แก่ Azospirillum sp. และParacoccus sp.หลังเติมอากาศพบแบคทีเรียเด่นทั้งหมด3 จีนัสได้แก่Enterobactersp., Rhodopseudomonas sp. และSphingomonas sp.
Fulltext [Download]
จำนวนการอ่าน 167 ครั้ง

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU