ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย กลไกการเชื่อมโดยการแพร่ของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง ระหว่าง เกรด 356 กับ 7075
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Mechanics of Diffusion Welding between of SSM 356 with 7075 Aluminum Alloy

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการศุภชัย ชัยณรงศ์
ผู้ร่วมวิจัยชัยยุทธ มีงาม

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขาการวิจัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีงบประมาณ 2559
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
งบประมาณ 60,000 บาท
พื้นที่ทำการวิจัย ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
ผู้ประสานงานในพื้นที่ -
สถานะของผู้ประสานงาน -
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
สถานะงานวิจัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
คำสำคัญ อะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง, กลไกการเชื่อม
บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเชื่อมต่ออะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็งSSM 356 กับอะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็ง SSM 7075 ด้วยกระบวนการเชื่อมโดยการแพร่ ในการทดลองใช้อะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็ง เกรด 356  กับอะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็ง เกรด 7075 ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.มิลลิเมตร  ยาว 45.มิลลิเมตร  โดยกำหนดปัจจัยในการเชื่อม  คืออุณหภูมิขณะเชื่อม  400, 450, 500  และ.550 องศาเซลเซียส  เวลาในการกดแช่ 60.และ 120 นาทีและแรงกด 3 MPa ภายใต้บรรยากาศอาร์กอนที่ปกคลุม.4.ลิตรต่อนาที..หลังจากการเชื่อมทำการทดสอบสมบัติทางกล. และวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยา..ผลจากการทดลองเชื่อม..พบว่าตัวแปรที่เหมาะสมในการเชื่อม..คือ..อุณหภูมิขณะเชื่อม.500.องศาเซลเซียส..เวลาในการกดแช่ 120.นาทีและแรง กด.3.MPa.เพราะให้สมบัติทางกลมากที่สุด..โดยค่าความแข็งแรงดึงเฉลี่ยสูงสุดหลังจากเชื่อม..มีค่า.94.94.MPa..เมื่อเทียบกับเนื้อโลหะเดิมของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็ง.SSM.356 อยู่ที่ประมาณร้อยละ.56.48..และอะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็ง.SSM.7075..อยู่ประมาณร้อยละ.65.85..และค่าความแข็งของชิ้นงานหลังจากการเชื่อมมีค่าเพิ่มขึ้น..เมื่อเปรียบเทียบกับความแข็งเดิมของวัสดุโดยค่าความแข็งบริเวณรอยต่อเฉลี่ยจะอยู่ที่.105.8.HV..ด้านข้างของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็ง.SSM.356..มีค่าความแข็งอยู่ที่.89.3.HV..และด้านข้างของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็ง.SSM.7075มีค่าความแข็งอยู่ที่.122.4.HV..ซึ่งค่าความแข็งสูงกว่าเนื้อโลหะเดิม..เป็นผลมาจากอุณหภูมิและเวลาส่วนโครงสร้างจุลภาคหลังจากกระบวนการเชื่อมโดยการแพร่..เป็นโครงสร้างก้อนกลมซึ่งมีความใกล้เคียงกับโครงสร้างเนื้อโลหะเดิมของวัสดุ

Fulltext [Download]
จำนวนการอ่าน 144 ครั้ง

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU