ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความต้องการในการออกกำลังกายของนักศึกษามหาลัยราชภัฏสงขลา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Need for Exercise of Students Songkhla Rajabhat university

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการนกุล โสตถิพันธ์ุ

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
ปีงบประมาณ 2553
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 7 ปี
งบประมาณ 38,500 บาท
พื้นที่ทำการวิจัย ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
ผู้ประสานงานในพื้นที่ -
สถานะของผู้ประสานงาน -
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
สถานะงานวิจัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
คำสำคัญ การออกกำลังกาย, นักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
บทคัดย่อ           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นการวิจัยเชิงสำรวจประชากร ได้กา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 22554 รวม 3,415 คน กลุ่มตัวอย่าง 392 คน โดยเทียบขนาดตารางการประมาณกลุ่มตัวอย่าง และใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified  Random Sampling) เครื่องมือเป็นแบบสอบถามความต้องการการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 1) รายละเอียดสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  2) ความต้องการรับการบริการด้านการออกกำลังกายในด้านต่างๆ และ 3) ข้อเสนอแนะทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
           ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาชายและหญิงมีความต้องการออกกำลังกายโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และพบว่ามีความต้องการอยู่ในระดับมาก ด้านความต้องการด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบริเวณมหาวิทยาลัย และสถานที่ออกกำลังกายและมีอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
Fulltext [Download]
จำนวนการอ่าน 61 ครั้ง

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU