ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การสร้างหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรด้านโรงแรมและที่พักในจังหวัดสตูล
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Introductional Design For ESP in Hotel and Accommodation Sectors in Satun Province

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการแสนศักดิ์ ศิริพานิช
ผู้ร่วมวิจัยปนัดดา ศิริพานิช

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจชายแดนใต้ (สกอ.)
สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
ปีงบประมาณ 2553
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
งบประมาณ 200,000 บาท
พื้นที่ทำการวิจัย ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
ผู้ประสานงานในพื้นที่ -
สถานะของผู้ประสานงาน -
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
สถานะงานวิจัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
คำสำคัญ หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ, จังหวัดสตูล, บุคลากรด้านโรงแรม
บทคัดย่อ           โครงการศึกษาวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของบุคลากรด้านโรงแรมและที่พักในเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และเพื่อกำหนดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับบุคลากรด้านโรงแรมและที่พักในจังหวัดสตูล  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วยพนักงานโรงแรมที่ทำหน้าที่ให้บริการส่วนหน้าในโรงแรมในอำเภอเมือง และเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล จำนวนทั้งสิ้น 185 คน และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า
          พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมใน จ.สตูล ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานมากที่สุด  รองลงมาคือภาษามาเลย์  และภาษาจีนโดยใช้ภาษาต่างประเทศในงานที่เกี่ยวกับการต้นรับแขกมากที่สุด  รองลงมาคือใช้ในการสำรองห้องพัก และการพูดโทรศัพท์
          ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในหัวข้อต่างๆ อยู่ในระดับมาก  และหัวข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการพัฒนามากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่  การต้นรับ/ส่งแขก  การเสนอความช่วยเหลือและให้คำแนะนำต่างๆ การรับโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การบอกทาง การเรียกเก็บเงินลูกค้า การอธิบายเหตุผลเมื่อถูกตำหนิในบริการการจองห้องพัก  การบอกตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ในโรงแรม และการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับห้องพัก
          ด้านทัศนคติผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมากกว่า  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน  หากมีโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมก็สนใจที่จะเข้าร่วม  และเห็นว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองเพิ่มเติมอยู่เสมอมีความจำเป็น
          ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ส่งผลอยู่ในระดับมาก  ได้แก่  ไม่มีเวลาว่างมากพอ  ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงาน/นายจ้าง  และขาดทุนทรัพย์ในขณะที่ปัจจัยการไม่เห็นความจำเป็นในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  มีความสำคัญอยู่ในระดับน้อย
          ด้านการจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า  หากจัดให้มีการอบรม ช่วงเวลาที่เหมาะสมควรเป็น 30 ชั่วโมงและผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/นายจ้าง  แต่หากต้องการค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าสามารถจ่ายได้ ในจำนวนเงินที่น้อยกว่า 1,000 บาท สิ่งที่ต้องการให้มีในการอบรมภาษาอังกฤษมากที่สุด คือ อาจารย์ชาวต่างประเทศ รองลงมาคือเอกสาร และซีดี
          จากการประเมินโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมผู้เข้าร่วมโครงการอบรม  เห็นด้วยในระดับมากที่สุดว่า  การอบรมภาษาอังกฤษจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต  และเห็นด้วยในระดับมากกว่าวิทยากรที่ให้การอบรมมีความเหมาะสม แต่เห็นด้วยในระดับปานกลางว่าระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
          ก่อนเข้าอบรม  ผู้เข้าร่วมการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม จ.สตูล ได้คะแนนภาษาอังกฤษเฉลี่ย 12.50 และหลังจากได้รับการอบรมจนเสร็จสิ้นโครงการแล้ว  ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 17.60 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม จ.สตูล หลังจากเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05
Fulltext ไม่มีไฟล์
จำนวนการอ่าน 213 ครั้ง

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU