ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของวัดบนคาบสมุทรสทิงพระที่ปรากฏในแผนที่แสดงเขตกัลปนาวัดบนเกาะสทิงพระในสมัยอยุธยา พ.ศ. 2158 ที่อยู่ภายใต้การปกครองของวัดพระโคะ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ The Geographic Information System of Temples Locate on The Sathing Phra Peninsula Which Appeared on The Map Drawn in B.E. 2158 during The Ayutthaya Period to Show The Temples Governed by Wat Phakho on The Sathing Phra Island.

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการบรรจง ทองสร้าง

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขาการวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีงบประมาณ 2552
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
งบประมาณ 0 บาท
พื้นที่ทำการวิจัย ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
ผู้ประสานงานในพื้นที่ ไม่ระบุ
สถานะของผู้ประสานงาน ไม่ระบุ
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
สถานะงานวิจัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
คำสำคัญ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, สทิงพระ, สงขลา, อยุธยา
บทคัดย่อ        การวิจัยครั้งนี้เพื่อหาพิกัด UTM (Universal Transverse Mercator) ของวัดที่ปราฏในแผนที่กัลปนาวัดบนคาบสมุทรสทิงพระในสมัยอยุธยาที่เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2158 ตามหมายเลขบรรณานุกรมหอจดหมายเหตุแห่งชาติพระนคร คือ แผนที่เมืองนครศรีธรรมราช หมู่ตำรา(ภาพ) จ.ศ. 977 (พ.ศ. 2158) ด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System:GPS) และประมวลผลลงบนแผนที่ปัจจุบันด้วยโปรแกรม ArcMap เวอร์ชั่น 9.2 ผลการศึกษาสามารถระบุพิกัดได้จำนวน 62 วัด จาก 69 วัด โดยวัดทั้ง 62 วัดกระจายตัวอยู่บนสันทรายด้านตะวันออกของทะเลสาบสงขลา  และทางด้านเหนือ คือ บริเวณรอยต่อของอำเภอหัวไทร และอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยวัดส่วนใหญ่วางอยู่หนาแน่นบริเวณรอบวัดพระโคะในพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอสทิงพระกับอำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  และอีกชุดหนึ่งวางตำแหน่งอยู่เป็นกลุ่มบริเวณแนวเทือกเขารอบต่อระหว่างอำเภอหัวไทร กับ อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ส่วนทางด้านใต้ปรากฏวัดชะแล้อยู่ในตำแหน่งล่างสุด  โดยพื้นที่ทางทิศใต้ของวัดชะแล้ลงมาจนถึง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลาไม่ปรากฎวัด  ซึ่งจากลักษณะของแผนภาพและการกระจายตัวของวัดดังกล่าวสามารถสันนิษฐานได้ว่า  บริเวณคาบสมุทรสทิงพระซึ่งเป็นแนวสันทรายที่แบ่งพื้นที่ระหว่างทะลสาบสงขลากับทะเลอ่าวไทยนั้น  ในสมัยอยุธยามีลักษณะทางกายภาพเป็นผืนดินเดียวกันเช่นปัจจุบัน  

Fulltext ไม่มีไฟล์
จำนวนการอ่าน 100 ครั้ง

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU