ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การจัดทำรายการนำเที่ยวโดยชุมชนมีส่วร่วม ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลพะวง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ The Provice of Ecotourism Program by Paticipation community Area base on Pawong Municipality Songkhla Province

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
ปีงบประมาณ 2552
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
งบประมาณ 0 บาท
พื้นที่ทำการวิจัย ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
ผู้ประสานงานในพื้นที่ ไม่ระบุ
สถานะของผู้ประสานงาน ไม่ระบุ
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
สถานะงานวิจัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
คำสำคัญ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การทำรายการ, ตำบลพะวง, ธรรมชาติ
บทคัดย่อ        การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาทำรายการนำเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วมในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพะวง  จากการศึกษาพบว่า  พื้นที่เทศบาลตำบลพะวง  สามารถจัดรายการนำเที่ยว  โดยชุมชนมีส่วนร่วมในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ 5 รูปแบบ  ประกอบด้วย  รายการที่ 1 คลองวง - การพายเรือคยัค  รายการที่ 2 คลองวง - ศึกษาพรรณไม้ป่าชายเลนและศึกษาธรรมชาติปลาทะเลสองน้ำ  ดูนก  รายการที่ 3 เรียนรู้วิถีชุมชนเกาะยอ  สำหรับพื้นที่เขาเทียมดา  รายการที่ 4 เขาเทียมดา - ขี่จักรยานเสือภูเขา  รายการที่ 5 เขาเทียมดา - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูนก

       สำหรับรายการนำเที่ยวสามารถกำหนดได้ 3 รายการเป็นการเดินทางท่องเที่ยว ใช้เวลา 1 วัน ประกอบด้วยรายการนำเที่ยว ดังนี้
       1.รายการนำเที่ยวพายเรือคยัค คลองวง
       2.รายการนำเที่ยวจักรยานเสือภูเขา เขาเทียมดา
       3.รายการนำเที่ยวป่าชายเลน  พายเรือคยัคคลองวง  และเรียนรู้ชุมชนเกาะยอ

       จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าชุมชนจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดรายการนำเที่ยวอย่างเป็นระบบตามองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประกอบด้วย  ด้านการจัดการ  ด้านแหล่งท่องเที่ยว  ด้านกิจกรรม  และด้านการมีส่วนร่วม
Fulltext ไม่มีไฟล์
จำนวนการอ่าน 113 ครั้ง

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU