รายงานข้อมูล
รายงาน ข้อมูล
รายงานแหล่งที่มาของงบประมาณ จำแนกตามจำนวนงบประมาณและจำนวนโครงการ ปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
กราฟจำนวนงบประมาณจำแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
กราฟจำนวนโครงการวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายงานจำนวนงบประมาณและจำนวนโครงการจำแนกตามหน่วยงานคณะ ปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานคณะ ปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
กราฟจำนวนงบประมาณจำแนกตามสังกัดหน่วยงาน ปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
กราฟจำนวนโครงการวิจัยจำแนกตามสังกัดหน่วยงาน ปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายงานข้อมูลโครงการวิจัยจำแนกตามความสอดคล้องกับประเด็นการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รายงานจำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัย จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาและปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายงานจำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัย จำแนกตามสาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ
กราฟเส้นจำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัย จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาและปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
กราฟวงกลมจำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัย จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาและปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU