รายชื่ออาจารย์ที่ทำวิจัย ปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-สกุล อาจารย์ หน่วยงาน งานวิจัยที่มีส่วนร่วม
ไหมไทย ไชยพันธ์ุ คณะครุศาสตร์
การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนระดับตำบล จังหวัดสงขลา
แหล่งทุน : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (สกอ.)
สถานะ : หัวหน้าโครงการ

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU