รายชื่ออาจารย์ที่ทำวิจัย ปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-สกุล อาจารย์ หน่วยงาน งานวิจัยที่มีส่วนร่วม
ภวิกา มหาสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์และความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรมของเม็ดบีดอัลจิเนต/ซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลต่อเซล HaCaT
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สถานะ : หัวหน้าโครงการ

การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์และความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรมของเม็ดบีดอัลจิเนต/ซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลต่อเซลล์ HaCat
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
ปวีณา ดิกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในระหว่างการผลิตบูดูด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อและเทคนิค PCR-DGGE
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
สุพัตร์ หลังยาหน่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากตำรับยาบำรุงเลือดและบำรุงประสาทของหมอพื้นบ้าน จังหวัดสตูล
แหล่งทุน : กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
สุวรรณี พรหมศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากจำปาดะอย่างยั่งยืน
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สถานะ : หัวหน้าโครงการ

การใช้พืชของกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (ซาไก) ในจังหวัดสตูล
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย
วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาขนมทองพับลดพลังงานและเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยจำปาดะ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
ฐิติมาพร หนูเนียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรสข้าวยำครื่องแกง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
ศรัณย์ ชูคดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเปรียบเทียบปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และจากพืชพลังงานโดยชุดตรวจวัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ LabVIEW
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
ชัยยุทธ มีงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สมบัติทางกลและโครงสร้างทางจุลภาคของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็งเกรด 356 กับเกรด 7075 ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบแพร่ผ่านเฟสของเหลว
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
วีระชัย แสงฉาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
กันตภณ มะหาหมัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การบริหารจัดการขยะของตลาดนัดเกาะหมี
แหล่งทุน : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (สกอ.)
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
กันต์ธมน สุขกระจ่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การศึกษาสมการที่เหมาะสมในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
ไพศาล คงเรือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเชิงระวังป้องกัน
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
อมรรัตน์ ชุมทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
การผลิตน้ำหมักชีวภาพเร่งการย่อยสลายฟางข้าว และศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตข้าวพื้นเมืองอินทรีย์
แหล่งทุน : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (สกอ.)
สถานะ : หัวหน้าโครงการ

ศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร ในตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย
ศุภัครชา อภิรติกร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
การทดสอบพันธุ์เมล่อนภายใต้สภาพโรงเรือนในจังหวัดสงขลา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
ธัชวีร์ ขวัญแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร
การกระตุ้นการงอกเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธี hydropriming ต่อการงอก การเจริญเติบโต และผลผลิตของถั่วหรั่งพันธุ์สงขลา 1
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ

ศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร ในตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย
ภัทรพร ภักดีฉนวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผลของสภาพน้ำท่วมขังในระยะเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเฉี้ยงพัทลุง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
สุเพ็ญ ด้วงทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากจำปาดะ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
ปริยากร บุญส่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร ในตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
การใช้ประโยชน์จากลำต้นและทางของปาล์มน้ำมันที่ปรับสภาพโดยการระเบิดด้วยไอน้ำแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตไบโอเอทานอลและไบโอแก๊สในระดับอุตสาหกรรมต้นแบบ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
สถานะ : หัวหน้าโครงการ

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำทิ้งโรงงานแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องโดยใช้เทคโนโลยีการหมักร่วม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
อัญชสา สีนวนแก้ว วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือเพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดของชาวนา
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
การพัฒนาเครือข่ายการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
อมรภัค ณ นคร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มลพิษจากตะกอนเลนและแนวทางการจัดการตะกอนเลนจากฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลชายฝั่ง จังหวัดสตูล
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
วาสนา มู่สา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากจำปาดะ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย
เสกสรร ชะนะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเปรียบเทียบปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และจากพืชพลังงานโดยชุดตรวจวัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ LabVIEW
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย
พุฒิธร ตุกเตียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การศึกษาสมการที่เหมาะสมในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย
ธนะรัตน์ รัตนกูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การศึกษาสมการที่เหมาะสมในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย
คริษฐ์สพล หนูพรหม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
การทดสอบพันธุ์เมล่อนภายใต้สภาพโรงเรือนในจังหวัดสงขลา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย
พินิจ ดำรงเลาหพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
การกระตุ้นการงอกเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธี hydropriming ต่อการงอก การเจริญเติบโต และผลผลิตของถั่วหรั่งพันธุ์สงขลา 1
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย
ขนิษฐา หมวดเอียด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผลของสภาพน้ำท่วมขังในระยะเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเฉี้ยงพัทลุง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย
ธิวาริ โอภิธากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มลพิษจากตะกอนเลนและแนวทางการจัดการตะกอนเลนจากฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลชายฝั่ง จังหวัดสตูล
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย
มุมตาส มีระมาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มลพิษจากตะกอนเลนและแนวทางการจัดการตะกอนเลนจากฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลชายฝั่ง จังหวัดสตูล
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU