รายชื่ออาจารย์ที่ทำวิจัย ปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-สกุล อาจารย์ หน่วยงาน งานวิจัยที่มีส่วนร่วม
บูฆอรี ยีหมะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การนำแนวคิดการบริหารจัดการท้องถิ่นมาใช้ในการบริหารจัดการเมืองของเทศบาลในจังหวัดสงขลา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
อรวีร์ ปานนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมวิถีไทยชุมชนเกาะยอยั่งยืน
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
สถานะ : หัวหน้าโครงการ

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลาสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
พงศกร จงรักษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากแรงบัลดาลใจในภูมิทัศน์พื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ของ จ.สงขลา
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
พีรพงษ์ พันธะศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัตถกรรมเครื่องหนังสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากเศษหนังที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
ตถาตา สมพงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
การสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาโรคไข้เลือดออก แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเขาแก้ว โดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
ยุทธพงศ์ ช่วยนาเขต คณะศิลปกรรมศาสตร์
การสร้างสรรค์ละครโนรา เรื่อง พระเวสสันดรชาดก
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
สุพยอม นาจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ
ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนของกลุ่มหัตถกรรมบ้านชุมพอ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
วลัยลักษณ์ กาญจนเสถียร คณะวิทยาการจัดการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า: กรณีศึกษา หมุกมังคุด กลุ่มจักสานบ้านชุมพอ หมู่ที่ 3 บ้านชุมพอ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
คฑาวุธ ถวัลย์วิลาสวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
การพัฒนาแอปพลิเคชันในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : หัวหน้าโครงการ
อริศรา สุขขัวญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย
ฐากูร ชูจร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : กรณีศึกษา ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย
ตะวัน รัตนประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลาสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย
กิติยาวรรณ ขวัญคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลาสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย
เทพกร ณสงขลา คณะวิทยาการจัดการ
การพัฒนาแอปพลิเคชันในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย
สุรีรัตน์ แก้วคีรี คณะวิทยาการจัดการ
การพัฒนาแอปพลิเคชันในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะ : ผู้ร่วมวิจัย

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU