รายงานจำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัย จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาและปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
กลุ่มสาขาวิชา ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
อาจารย์ที่ทำวิจัย อาจารย์ทั้งหมด สัดส่วน อาจารย์ที่ทำวิจัย อาจารย์ทั้งหมด สัดส่วน อาจารย์ที่ทำวิจัย อาจารย์ทั้งหมด สัดส่วน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 171 27.49 % 31 171 18.13 % 21 171 12.28 %
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27 207 13.04 % 16 207 7.73 % 2 207 0.97 %
การศึกษา 8 66 12.12 % 7 66 10.61 % 1 66 1.52 %
รวม 82 444 18.47 % 54 449 12.03 % 24 451 5.32 %

* ไม่นับรวมอาจารย์ที่ศึกษาต่อ
* คลิกที่จำนวนอาจารย์เพื่อดูข้อมูล
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU