รายงานข้อมูลโครงการวิจัยจำแนกตามความสอดคล้องกับประเด็นการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1. นาร้าง(การฟื้นฟูนาร้าง)

2. ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
ปีงบประมาณ 2558 สมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้
หัวหน้าโครงการ : นายนวิทย์ เอมเอก
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โรตีกรอบเสริมใยอาหารจากรำข้าว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 ผลกระทบจากการค้าเสรีในประชาคมอาเซียนต่อต้นทุนการผลิตสินค้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs): กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

3. ข้าว
ปีงบประมาณ 2560 การผลิตน้ำหมักชีวภาพเร่งการย่อยสลายฟางข้าว และศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตข้าวพื้นเมืองอินทรีย์
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง
แหล่งทุน : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2559 การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบของข้าวพื้นบ้านในลุ่มน้ำปัตตานีด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์และปริมาณอะไมโลส
หัวหน้าโครงการ : ดร.บรรจง ทองสร้าง
แหล่งทุน : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2559 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองพัทลุงที่ทนต่อสภาวะแห้งแล้งด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : ข้าวเหนียวดำหมอและเปลือกขาว
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 ข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุง มิติใหม่แห่งอนาคต: การบริหารจัดการและการตลาดสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้สสิริกิติ์พระบรมราชชินีในพระบามสมเด้จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หัวหน้าโครงการ : นางสาวภัทริยา สังข์น้อย
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การสื่อสารในกระบวนทัศน์ใหม่ส่งเสริมภูมิปัญญาข้าวพื้นเมือง ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภาคใต้ ประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ดร.อาชารินทร์ แป้นสุข
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2557 ผลของสภาวะการผลิตข้าวเหนียวพรีเจลลาทิไนซ์ต่อคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภค
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกมลทิพย์ นิคมรัตน์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 ชื่อโครงการภาษาไทย: ความผันแปรในลักษณะปรากฏและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของข้าวเหนียวดำมีสีพันธุ์พื้นบ้านสายพันธุ์ดีเด่นภาคใต้: ข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่และข้าวเหนียวดำหมอ ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ: Phenotypic variation and in vitro Oryza sativa var. glut
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2557 การประยุกต์ใช้แป้งข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวฐิติมาพร หนูเนียม
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2554 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด้วยภูมิปัญญาการปลูกข้าว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมาริสา จันทร์ฉาย
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2550 การสื่อสารในกระบวนทัศน์ใหม่ส่งเสริมภูมิปัญญาข้าวพื้นเมือง ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภาคใต้ ประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ดร.อาชารินทร์ แป้นสุข
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

4. ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์
ปีงบประมาณ 2561 การใช้ประโยชน์จากป่าจาก (Nypa fruticans Wurmb.)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวภวิกา มหาสวัสดิ์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลโตนดในพื้นที่ ต. รำแดง อ. สิงหนคร จ. สงขลา และการศึกษาผลการต้านการเกิดโรคอ้วนของผลิตภัณฑ์
หัวหน้าโครงการ : นางสาววาสนา มู่สา
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2561 การศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้กุหลาบกระบี่ Aerides krabiensis Seidenf. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์เลี้ยงกล้วยไม้พิ้นถิ่นอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (ต่อเนื่อง ปี 1)
หัวหน้าโครงการ : ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2561 ผลของข้าวในสูตรอาหารต่อการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2561 การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากเปลือกลูกยางพาราและลูกปาล์ม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2560 การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์และความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรมของเม็ดบีดอัลจิเนต/ซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลต่อเซล HaCaT
หัวหน้าโครงการ : นางสาวภวิกา มหาสวัสดิ์
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีงบประมาณ 2560 การใช้ประโยชน์จากลำต้นและทางของปาล์มน้ำมันที่ปรับสภาพโดยการระเบิดด้วยไอน้ำแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตไบโอเอทานอลและไบโอแก๊สในระดับอุตสาหกรรมต้นแบบ
หัวหน้าโครงการ : นายเกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2560 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในระหว่างการผลิตบูดูด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อและเทคนิค PCR-DGGE
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปวีณา ดิกิจ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2560 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำทิ้งโรงงานแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องโดยใช้เทคโนโลยีการหมักร่วม
หัวหน้าโครงการ : นายเกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2560 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากจำปาดะอย่างยั่งยืน
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุวรรณี พรหมศิริ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ 2560 การใช้พืชของกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (ซาไก) ในจังหวัดสตูล
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนงลักษณ์ คงรักษ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การบริหารจัดการปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรในเขตจังหวัดพัทลุง
หัวหน้าโครงการ : นายวันฉัตร จารุวรรณโน
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2559 ผลของปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพต่อประสิทธิภาพการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยระบบตัวกรองชีวภาพโดยกลุ่มจุลินทรีย์
หัวหน้าโครงการ : นายเกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2559 ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงศัตรูพืช และแนวทางการจัดการระบบนิเวศวิศวกรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา แปลงนาข้าวอัลฮัม ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
หัวหน้าโครงการ : ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2559 การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุงและปัตตานี
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุวรรณี พรหมศิริ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2559 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของเม็ดบีดอัลจิเนต/ไคโตซาน/ซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลต่อเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus
หัวหน้าโครงการ : นางสาวภวิกา มหาสวัสดิ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบางประการของจำปาดะ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ
แหล่งทุน : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
ปีงบประมาณ 2559 ฤทธิ์ต้านอนุมุลอิสระในสารสกัดจากผลจำปาดะในพื้นที่จังหวัดสตูล
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ
แหล่งทุน : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
ปีงบประมาณ 2559 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มจากจำปาดะ
หัวหน้าโครงการ : นางสาววาสนา มู่สา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสจากผักในครัวเรือน
หัวหน้าโครงการ : นายสุพัตร์ หลังยาหน่าย
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในระหว่างการผลิตบูดูด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อและเทคนิค PCR-DGGE
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปวีณา ดิกิจ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2559 ปัจจัยขององค์ประกอบในอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการผลิตเอนไซม์โปรตีเอสทนร้อนในสภาวะด่างจาก Bacillus cereus PS53
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเถาต้นใบสีทอง
หัวหน้าโครงการ : นายสุพัตร์ หลังยาหน่าย
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 ฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคในข้าวของสารแดปโนรีตินที่สกัดจากรากพาหมี
หัวหน้าโครงการ : ดร.ทวีสิน นาวารัตน์
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2558 องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณอะไมโลสในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัด พัทลุง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2558 การศึกษานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บและจุลินทรีย์ของเห็บ ในจังหวัดสงขลาและสตูลของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุธินี หีมยิ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2558 การศึกษาคอลลาเจนจากปลิงทะเลขาว (Holothuria scabra) และ ปลิงดำ (Holothuria atra)
หัวหน้าโครงการ : นางสาววิจิตรา ตุ้งซี่
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การประยุกต์ใช้สองยีนในไมโตคอนเดรีย (COI และ 12S rRNA) เพื่อ การจำแนกสายพันธุ์ของสุกรพื้นเมือง
หัวหน้าโครงการ : นายอภิชาติ พันชูกลาง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสุกรพื้นเมืองในจังหวัดสงขลาจากยีนไมโตคอนเดรีย cytochrome b
หัวหน้าโครงการ : นายอภิชาติ พันชูกลาง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การศึกษาพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายสุพัตร์ หลังยาหน่าย
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การกระจายตัวของตัวอ่อนแมลงน้ำกลุ่ม Ephemeroptera, Plecoptera และ Trichoptera (EPT) ในน้ำตกโตนแพรทอง จังหวัดพัทลุง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.คทาวุธ ไชยเทพ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 ความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์ของแมลงวันผลไม้และแมลงเบียนในภาคใต้ของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นายวีรยุทธ ทองคง
แหล่งทุน : โครงการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2557 ความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์ของแมลงวันผลไม้และแมลงเบียนในภาคใต้ของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นายวีรยุทธ ทองคง
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2557 การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส และไซลาเนส ที่มีผลต่อการเลี้ยงเชื้อราฆ่าแมลงในวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร
หัวหน้าโครงการ : ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2557 การคัดเลือกและสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและผลิตสารอิมัลซิไฟด์เออร์ชีวภาพจากเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปวีณา ดิกิจ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การพัฒนาสูตรเคลือบขี้เถ้าไม้ตาลโตนดสำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสทิงหม้อ
หัวหน้าโครงการ : นายชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การประเมินค่าการย่อยได้และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ากินนีสีม่วงหมัดโดยใช้เทคนิคผลผลิตแก๊สในแพะ
หัวหน้าโครงการ : นายสันติ หมัดหมัน
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2556 ผลของระดับหญ้ากินนีสีม่วงหมักและอาหารข้นในอาหารผสมสำเร็จต่อปริมาณการกินได้และการใช้ประโยชน์ได้ของแพะ
หัวหน้าโครงการ : นายสันติ หมัดหมัน
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2554 การพัฒนาจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และส่งเสริมการเติบโตเป็นปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดเพื่อการผลิตถั่วฝักยาวแบบ GAP
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)

5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
ปีงบประมาณ 2561 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากตำรับยาหอมนวโกฐ
หัวหน้าโครงการ : นายสุพัตร์ หลังยาหน่าย
แหล่งทุน : กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
ปีงบประมาณ 2561 รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวจันติมา จันทร์เอียด
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2561 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณภาพของเคยปลาที่ผลิตตามกระบวนการภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนทะเลน้อย พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
หัวหน้าโครงการ : รศ.นฤมล อัศวเกศมณี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีงบประมาณ 2559 เครื่องเคลือบดินเผาสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านจังหวัดสงขลา โดยใช้เคลือบขี้เถ้าแกลบข้าวสังหยด
หัวหน้าโครงการ : นายพีรพงษ์ พันธะศรี
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การศึกษาทดลองคุณสมบัติของวัสดุในกระบวนการสร้างแม่พิมพ์กัดกรดโลหะ เพื่อการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์
หัวหน้าโครงการ : ผศ.บัณฑิตา วรศรี
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การเพิ่มการรอดชีวิตและกิจกรรมแมทาบอลิซึมของเชื้อ Lactobacillus plantarum TISIR1465 โดยวิธีการห่อหุ้มร่วมกับว่านหอมแดง
หัวหน้าโครงการ : ดร.อัจฉรา เพิ่ม
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 ศิลปหัตถกรรมที่เกี่ยวข้องกับจำปาดะ
หัวหน้าโครงการ : นายโอภาส อิสโม
แหล่งทุน : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
ปีงบประมาณ 2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมใยอาหารจากซังจำปาดะ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์
แหล่งทุน : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
ปีงบประมาณ 2559 การพัฒนากระบวนการเลือกผู้ให้บริการขนส่งมะพร้าวสุก ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.กันต์ธมน สุขกระจ่าง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การพัฒนากระบวนการเลือกทำเลที่ตั้งอุตสาหกรรมกือโป๊ะของ วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นายพุฒิธร ตุกเตียน
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การพัฒนารูปแบบกระเป๋าผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าบ้านสะพานพลา ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวศศิธร วิศพันธุ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 องค์ประกอบกรดไขมันและโปรตีนของแอมฟิพอดในทะเลสาบสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายพงศธร จันทรัตน์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 อัตลักษณ์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น : การศึกษา วิเคราะห์งานทัศนศิลป์ในเขตพุทธสถานรอบบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (ปีที่1)
หัวหน้าโครงการ : นายระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2558 การศึกษาพัฒนาการจำปาดะ สู่ผลงานสร้างสรรค์ : ตารีจำปาดะ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ทัศนียา คัญทะชา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวรัชยา วีรการณ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การนำทฤษฎี Witty Thinking มาในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากฐานข้อมูลอัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคใต้
หัวหน้าโครงการ : นายพงศกร จงรักษ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 สืบสานวัฒนธรรมการแสดง : ดีวีดีท่ารำต้นแบบรองเง็งตันหยง
หัวหน้าโครงการ : ดร.จรรย์สมร ผลบุญ
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 การวิเคราะห์เพลงเรื่องฉิ่งพระฉันกลางวัน : ทางฆ้องวงใหญ่
หัวหน้าโครงการ : ผศ.กี จันทศร
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การออกแบบการแสดงโนราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ทัศนียา คัญทะชา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การสร้างสรรค์การแสดงชุด รำซัดร่วมสมัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอักษราวดี ปัทมสันติวงศ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์
หัวหน้าโครงการ : นางสาวศศิธร วิศพันธุ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การออกแบบผลิตภัณฑ์ทำเฟอร์นิเจอร์จากต้นตาล กลุ่มโหนดทิ้ง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายธัชพล ภัทรจริยา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 เครื่องปั้นดินเผาสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาประกอบไม้ยางพาราและเถาวัลย์ในจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายพีรพงษ์ พันธะศรี
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 พฤติกรรมการเคลื่อนย้ายแรงงานในอุตสาหกรรมถุงมือยางในจังหวัดสงขลาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : นายนวิทย์ เอมเอก
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 ปรากฎการณ์ความสำเร็จของการบริหารเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านโคกพะยอม อำเภอละงู จังหวัดสตูล
หัวหน้าโครงการ : นายดนุวัศ สุวรรณวงศ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การศึกษาปัญหาการแต่งหน้าและการพัฒนาการเรียนรู้การแต่งหน้าของโนราในชุมขนบ้านเกาะงุน-กะทิง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวรวิสรา ศรีชัย
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการเพาะเลี้ยงนกเขาชวาเสียงในอำเภอ จะนะ จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาววาสนา ขวัญทองยิ้ม
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 แผนยุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ทะเลสาบสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายกรฤต นิลวานิช
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีงบประมาณ 2557 การพัฒนาภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นภาคใต้สู่ตลาดอาหารอาเซียน : ข้าวยำปักษ์ใต้ในรูปแบบขนมครกญี่ปุ่นพร้อมซอสบูดู
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2554 การพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน
หัวหน้าโครงการ : นางนฤภร ไชยสุขทักษิณ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2554 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด้วยภูมิปัญญาการปลูกข้าว
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมาริสา จันทร์ฉาย
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

6. พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก
ปีงบประมาณ 2558 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำในพื้นที่ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.บรรจง ทองสร้าง
แหล่งทุน : กระทรวงพลังงาน
ปีงบประมาณ 2558 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำกากส่าของโรงงานสุรากลั่นชุมชนโดยใช้กลยุทธการหมักร่วม
หัวหน้าโครงการ : นายเกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2551 การศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
หัวหน้าโครงการ : นายพิเชษฐ์ จันทวี
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2559 สภาพการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.มุจลินทร์ ผลกล้า
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การสื่อสารนันทนาการแห่งอนาคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หัวหน้าโครงการ : ดร.อาชารินทร์ แป้นสุข
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การพัฒนาระบบการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติท่ารำที่ใช้ในงานนาฏศิลป์
หัวหน้าโครงการ : ดร.จรรย์สมร ผลบุญ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2559 มโนทัศน์ของครูต้นแบบและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ณรงค์ กาญจนะ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การสร้างสรรค์บทเพลงเกี่ยวกับพืชจำปาดะ
หัวหน้าโครงการ : นายกรฤต นิลวานิช
แหล่งทุน : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
ปีงบประมาณ 2559 การพัฒนาฐานข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลจำปาดะและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนจำปาดะ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว
แหล่งทุน : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
ปีงบประมาณ 2559 ผลของการฟื้นตัวภายหลังการออกกำลังกายด้วยโปรแกรมการเคลื่อนไหวแบบไม่มีกิจกรรม การเคลื่อนไหวแบบมีกิจกรรมและการเคลื่อนไหวสี่ทิศทางในน้ำ ที่มีต่อปริมาณกรดแลคติกในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ
หัวหน้าโครงการ : นายภูวเดช อินทเรือง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 พฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.เพ็ญพักตร นภากุล
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน โดยใช้่ Google Apps For Education
หัวหน้าโครงการ : นายเสรี ชะนะ
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 การประเมินแบบเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หัวหน้าโครงการ : นางสาวโสภิดา ขาวหนูนา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมกำลังคนสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน : กรณี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต่อเนื่องปีที่ 2)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2558 การพัฒนากระบวนการสร้างชิ้นงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน เรื่อง การวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : นายวิชาญ เพชรทอง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโฮมรูม
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกาญจน์กมล สุวิทยารัตน์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การพัฒนาแบบคัดกรองพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.พัชรี จิ๋วพัฒนกุล
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การพัฒนาแบบคัดกรองเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อกลุ่มอาการออทิสติก อายุ 4-24 เดือน (สำหรับผู้ปกครอง)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ณัฐรินทร์ แซ่จุง
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2558 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิชา 1542302 การศึกษาวรรณคดีไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุจินต์ หลงขาว
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 การประเมินทักษะการสื่อสารของตนเอง และผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ : ดร.สลิลา วงศ์กระจ่าง
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 การศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีวิจัยต่อตนเองในชั้นเรียน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวศิริลักษณ์ กานตพิชาน
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการออบแบบวิจัย สำหรับนักศึกษาในรายวิชา 2533406 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาชุมชน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อิสระ ทองสามสี
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 ผลการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือกับแข่งขันที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของนักศึกษาภูมิสารสนเทศ
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมัทนาวดี หัทยานนท์
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 ละครเพื่อเด็กพิเศษ กรณีศึกษานักเรียนในสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวตถาตา สมพงศ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปุณิกา สุวรรณสังข์
แหล่งทุน : -- ทุนอื่นๆ --
ปีงบประมาณ 2558 การพัฒนาโปรแกรมจำลองสำหรับวิเคราะห์และออกแบบวงจรกรองความถี่ในท่อนำคลื่นเพื่อประยุหต์ใช้ในระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ศรัณย์ ชูคดี
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 สภาพการให้ผลการเรียน กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.สถิตย์ ประสิทธากรณ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 EQ กับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนะรัตน์ รัตนกูล
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสำหรับครู โดยการนำ Google Apps For Education มาใช้ กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายเสรี ชะนะ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กับความเป็นไปได้ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของครูปฐมวัยภาคใต้ในอนาคต
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุธัญญา ฐิโตปการ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การศึกษาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการ พิเศษโดยใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวรักษิณา หยดย้อย
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การศึกษาพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในการฝึกการหายใจ สำหรับนักดนตรีประเภทเครื่องเป่า
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพัชรี สุวรรณธาดา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การสำรวจความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเองของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.สลิลา วงศ์กระจ่าง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การสร้างชุดฝึกอบรมบุคลิกภาพด้านความฉลาดทางอารมณ์ของครูปฐมวัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวภักดิ์ศานณัฏฐ์ หอยสกุล
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2557 ภาวะผู้นำใฝ่บริการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.กนกกร ศิริสุข
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นัยนา ยีหมะ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางมณีนุช รองพล
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การสร้างพื้นผิวในงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหมโดยใช้วัสดุพื้นถิ่นที่พบในจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางอริยา กัณฑลักษณ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 ศึกษาขนาดสัดส่วนร่างกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน
หัวหน้าโครงการ : นายศุภชัย ชัยณรงศ์
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2557 พฤติกรรมภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การปรับตัวทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของนักศึกษามุสลิมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวไหมไทย ไชยพันธ์ุ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การสร้างสรรค์ ชุดการแสดงจากประวัติศาสตร์ปัตตานี : ประเพณีถวายดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง
หัวหน้าโครงการ : ดร.จรรย์สมร ผลบุญ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การใช้ภาษาไทยพูดสื่อสารในชั้นเรียนของนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางกมลทิยพ์ สมบูรณ์พงษ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 ความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถานของประกอบการแก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.กันต์ธมน สุขกระจ่าง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นของครูในกลุ่มประเทศอาเซียน” สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.เพ็ญพักตร นภากุล
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การศึกษาระดับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในของนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ธนะรัตน์ รัตนกูล
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 ศึกษาเทคนิคและท่าพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนบัลเล่ต์สำหรับผู้เริ่มฝึกหัด ในระดับอุดมศึกษา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวญาณิกา สุวรรณวิจิตร
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับวิทยฐานะระดับ มัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาววิมลวรรณ มีบุญ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 ศึกษาความต้องการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในจังหวัดสงขลาและพัทลุง
หัวหน้าโครงการ : นางสาววลัยลักษณ์ กาญจนเสถียร
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การศึกษาความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ณัฐรินทร์ แซ่จุง
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2557 การจัดการความรู้ด้านการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2557 การเห็นคุณค่าในตนเอง และความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับการปรับตัวในสังคมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวไหมไทย ไชยพันธ์ุ
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2557 การใช้กิจกรรมสมุดบันทึกความดีเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางมณีนุช รองพล
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2557 การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกาญจน์กมล สุวิทยารัตน์
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2556 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายธนัย ตันวานิช
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

8. ภัยพิบัติธรรมชาติ
ปีงบประมาณ 2561 การศึกษากลไกการทำงานของคลื่น เพื่อการออกแบบรูปทรงของวัสดุป้องกันการกัดเซาะที่เหมาะสม
หัวหน้าโครงการ : นายศักดิ์ชาย คงนคร
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2557 การศึกษาปัจจัยการเกิดภัยแล้งเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแนวทางการป้องกันบรรเทาในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ
หัวหน้าโครงการ : นายนาถนเรศ อาคาสุวรรณ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)

9. สัตว์เศรษฐกิจของภาคใต้
ปีงบประมาณ 2561 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณภาพของเคยปลาที่ผลิตตามกระบวนการภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนทะเลน้อย พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
หัวหน้าโครงการ : รศ.นฤมล อัศวเกศมณี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีงบประมาณ 2558 การระบาดของพยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะ ที่เลี้ยงในสภาพเกษตรกร ในเขตภาคใต้ตอนล่าง
หัวหน้าโครงการ : ดร.มงคล เทพรัตน์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2558 การพัฒนาการผลิตไก่เบตง ในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร ในอำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2558 ผลการเสริมสารสกัดหยาบจากใบหูกวางในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามในระบบ
หัวหน้าโครงการ : นายวิณากร ที่รัก
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 ชนิดของไขมันพืชในอาหารส่งผลต่อการเจิรญเติบโตและองค์ประกอบของกรดไขมันกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
หัวหน้าโครงการ : ดร.ทนงศักดิ์ ธนูทอง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากตู้เลี้ยงปลาน้ำจืด
หัวหน้าโครงการ : นายวิณากร ที่รัก
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2557 การอนุบาลลูกปลานิลแดงแปลงเพศในระบบน้ำหมุนเวียนร่วมกับการปลูกผักกาดขาวและผักบุ้งในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ DFT
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สบาย ตันไทย
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2554 การพัฒนาการตลาดแพะเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.ชูตา แก้วละเอียด
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

10. ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ปีงบประมาณ 2561 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณภาพของเคยปลาที่ผลิตตามกระบวนการภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนทะเลน้อย พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
หัวหน้าโครงการ : รศ.นฤมล อัศวเกศมณี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีงบประมาณ 2561 การกำหนดอายุของระดับน้ำทะเลโบราณในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.บรรจง ทองสร้าง
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาเครือข่ายการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายดนุวัศ สุวรรณวงศ์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2559 อัตลักษณ์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น : การศึกษา วิเคราะห์งานทัศนศิลป์ในเขตพุทธสถานรอบบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (ปีที่2)
หัวหน้าโครงการ : นายระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2559 การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษาชุมชนคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายสุรีรัตน์ แก้วคีรี
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การปนเปื้อนของสารออร์แกโนตินในอ่าวเมืองเก่าสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.ธิวาริ โอภิธากร
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2559 วิเคราะห์ทุนวัฒนธรรมพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลาจากสารานุกรมวัฒนธรรม ภาคใต้ กับการดำรงอยู่ในปัจจุบัน (พ.ศ.2559)
หัวหน้าโครงการ : นางสาวทิวาพร จันทร์แก้ว
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับกลั่นน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำตาลโตนด
หัวหน้าโครงการ : นายลัญฉกร นิลทรัตน์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 สถานะภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับลุ่มทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2504 ถึง 2557
หัวหน้าโครงการ : นายสิทธิพร ศรีผ่อง
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2559 ความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนุรักษ์ภูมิปัญญา พรรณไม้รักจังหวัดสงขลาเพื่อสนองพระราชดำริของามเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสัมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนันทยา ศรีวารินทร์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การสื่อสารในกระบวนทัศน์ใหม่ส่งเสริมภูมิปัญญาข้าวพื้นเมือง ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภาคใต้ ประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ดร.อาชารินทร์ แป้นสุข
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2558 องค์ประกอบกรดไขมันและโปรตีนของแอมฟิพอดในทะเลสาบสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายพงศธร จันทรัตน์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 ความหลากหลายและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนบริเวณหาดแก้วลากูน จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุธินี หีมยิ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 โครงการวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบ่อดักไขมันบริวเณรอบทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนล่าง
หัวหน้าโครงการ : นายกมลนาวิน อินทนูจิตร
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 ชนิดของไขมันพืชในอาหารส่งผลต่อการเจิรญเติบโตและองค์ประกอบของกรดไขมันกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
หัวหน้าโครงการ : ดร.ทนงศักดิ์ ธนูทอง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.เทพกร ณสงขลา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การออกแบบการแสดงโนราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ทัศนียา คัญทะชา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 สมบัติทางกายภาพของหินบริเวณแหล่งน้ำพุร้อนเขาชัยสนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพิชญ์พิไล ขุนพรรณราย
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การสร้างพื้นผิวในงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหมโดยใช้วัสดุพื้นถิ่นที่พบในจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางอริยา กัณฑลักษณ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 โครงการวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อตรวจสอบปริมาณภาระบรรทุกคาร์บอนและไนโตรเจนของระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายกมลนาวิน อินทนูจิตร
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 แบบจำลองคุณภาพน้ำทางกายภาพ-เคมีและบีโอดีในอ่าวเมืองเก่าสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.ธิวาริ โอภิธากร
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การสำรวจซากบรรพชีวินของช้างแคระในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและกำหนดอายุด้วยเทคนิคเรดิโอคาร์บอนเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบรรพกาล
หัวหน้าโครงการ : ดร.บรรจง ทองสร้าง
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2555 ประวัติศาสตร์ชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2504-2549
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนันทยา ศรีวารินทร์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2554 บูรณาการแนวทางอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมืองท้องถิ่นภาคใต้ แถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ศึกษาเฉพาะกรณีหนังตะลุง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมาริสา จันทร์ฉาย
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2553 การวิเคราะห์ปริมาณอะไมโลสในข้าวพันธุ์พื้นเมืองบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)

11. (ความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านอาหาร)
ปีงบประมาณ 2561 การใช้ประโยชน์จากเปลือกมะละกอในผลิตภัณฑ์ผงหมักเนื้อนุ่ม
หัวหน้าโครงการ : ดร.ธิติมา พานิชย์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2561 การสำรวจและรวบรวมตำรับมาตรฐานอาหารปักษ์ใต้ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวฐิติมาพร หนูเนียม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2559 การเพิ่มการรอดชีวิตและกิจกรรมแมทาบอลิซึมของเชื้อ Lactobacillus plantarum TISIR1465 โดยวิธีการห่อหุ้มร่วมกับว่านหอมแดง
หัวหน้าโครงการ : ดร.อัจฉรา เพิ่ม
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิลในการยืดอายุการเก็บรักษาไข่นกกระทาพร้อมปรุง
หัวหน้าโครงการ : นางสาววาสนา มู่สา
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีงบประมาณ 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่หยองรสเครื่องแกงมัสมั่น
หัวหน้าโครงการ : นางสาวฐิติมาพร หนูเนียม
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพจากปลาต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลีอินทรีย์
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 ประสิทธิภาพของสารซีโอไลท์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาที่ผลิตภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดเจลกุ้งขาวด้วยความร้อน
หัวหน้าโครงการ : ดร.ธิติมา พานิชย์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 ความรู้เรื่องโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค และภาวะโภชนาการของผู้พิการทางสายตา ในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายพรชัย พุทธรักษ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

12. วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ 2560 การศึกษาสมการที่เหมาะสมในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.กันต์ธมน สุขกระจ่าง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอรวีร์ ปานนาค
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : กรณีศึกษา ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายณัฐพงษ์ ยีหวังเจริญ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเชิงระวังป้องกัน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ไพศาล คงเรือง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางกนกวรรณ เซ่งเข็ม
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค (OPAC) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวศรัญญา โรจนวงศ์ชัย
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และเจตคติ กับพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอรสา แนมใส
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวภักดิ์ศานณัฏฐ์ หอยสกุล
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านการตีพิมพ์บทความวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางมาริษา เอกมณี
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
หัวหน้าโครงการ : นายธนภัทร เจิมขวัญ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสมลัคน์ ศรีสุวรรณ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 ปัจจัยจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นัยนา ยีหมะ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกรกนก สิตาพงษ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวลัดดา เอ้งเถี้ยว
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายสมชาย สัมปชาโน
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการให้บริการของบุคลากรสาย สนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธันวลี สุขยิ่ง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปุณิกา สุวรรณสังข์
แหล่งทุน : -- ทุนอื่นๆ --
ปีงบประมาณ 2557 ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายธนภัทร เจิมขวัญ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 บทบาทที่คาดหวังกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ที่ปรึกษาตามการรับรู้ของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 ความพึงพอใจของผู้เข้าพักที่มีต่อการบริการสงขลาพาเลซ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 ปัจจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.กนกกร ศิริสุข
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2555 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาววรรณดี หนูหลง
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)

13. อื่นๆ
ปีงบประมาณ 2561 การวิจัยเพื่อสร้างและประเมินเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพึ่งตนเอง ความพึงพอใจในชีวิตและคุณภาพชีวิตของแม่วัยใส
หัวหน้าโครงการ : นายธวัชชัย ศรีพรงาม
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีงบประมาณ 2561 การเพิ่มความสามารถในการย่อยสลายของเส้นใยปาล์มโดยการแยกลิกนินร่วมกับการปรับสภาพด้วยน้ำร้อนและด่าง
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2561 ประติมากรรมฝันถึงสันติภาพ
หัวหน้าโครงการ : นายพิชัย หวังเกษม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2561 แบบจำลองการบำบัดไตรบิวทิลทินในระบบบึงประดิษฐ์.
หัวหน้าโครงการ : ดร.ธิวาริ โอภิธากร
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2561 การสำรวจการปนเปื้อนสารทาเลตในของเล่นสำหรับเด็ก
หัวหน้าโครงการ : ดร.ธิวาริ โอภิธากร
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2561 ศักยภาพของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่คัดแยกได้จากแปลง ปลูกข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (ต่อเนื่อง ปีที่1)
หัวหน้าโครงการ : ดร.สายใจ วัฒนเสน
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2561 การพัฒนาระบบควบคุมความชื้นในดิน โดยใช้เครือข่ายไร้สาย สำหรับการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหน้าโครงการ : นายวิชาญ เพชรทอง
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือเพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดของชาวนา
หัวหน้าโครงการ : ดร.อัญชสา สีนวนแก้ว
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2560 การบริหารจัดการขยะของตลาดนัดเกาะหมี
หัวหน้าโครงการ : ดร.กันตภณ มะหาหมัด
แหล่งทุน : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2560 การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์และความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรมของเม็ดบีดอัลจิเนต/ซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลต่อเซลล์ HaCat
หัวหน้าโครงการ : นางสาวภวิกา มหาสวัสดิ์
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีงบประมาณ 2559 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.เทพกร ณสงขลา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การบริหารจัดการปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรในเขตจังหวัดพัทลุง
หัวหน้าโครงการ : นายวันฉัตร จารุวรรณโน
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2559 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ระบบควบคุมในงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้จียูไอของแมทแล็ป
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สมมารถ ขำเกลี้ยง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การพัฒนาไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนถ่านกัมมันต์เพื่อบำบัดน้ำและยับยั้งแบคทีเรีย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2559 การเชื่อมเสียดทานแบบจุดของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 6061
หัวหน้าโครงการ : นายศุภชัย ชัยณรงศ์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2559 ความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสังคมของอาจารย์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชาย
หัวหน้าโครงการ : นางมะลิ ประดิษฐแสง
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2559 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งต้นสาคูเป็นตัวดูดซับสำหรับกำจัดไอออนตะกั่วจากสารละลาย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.จารุวรรณ คำแก้ว
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2559 เส้นทางรถไฟกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2455 - 2559)
หัวหน้าโครงการ : นายสิทธิพร ศรีผ่อง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การพัฒนาระบบตรวจวัดและติดตามข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วยโปรแกรมแลบวิว
หัวหน้าโครงการ : ดร.กันตภณ มะหาหมัด
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การใช้ฟูมซิลิกาที่ปรับสภาพผิวด้วยไซเลนในผลิตภัณฑ์โฟมยางที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ
หัวหน้าโครงการ : นายเอกฤกษ์ พุ่มนก
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพรท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา 15 ชนิด
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 โครงสร้างภายในเซลล์ของเชื้อพลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม ที่ทดสอบด้วยยาอะโตวาโคนและโปรกัวนิล
หัวหน้าโครงการ : ดร.จิตรวี เชยชม
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 อิทธิพลของลักษณะของสถานการณ์ และจิตลักษณะเดิม ต่อจิตลักษณะตามสถานการณ์ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพญาบังสา ของชาวบ้านชุมชนพญาบังสา จังหวัดสตูล
หัวหน้าโครงการ : นายธวัชชัย ศรีพรงาม
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 ออกแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตาล
หัวหน้าโครงการ : นายธัชพล ภัทรจริยา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การศึกษาโรคที่พบบนผลจำปาดะและการควบคุมโรค
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์
แหล่งทุน : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
ปีงบประมาณ 2559 วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ "จำปาดะ"
หัวหน้าโครงการ : ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล
แหล่งทุน : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
ปีงบประมาณ 2558 การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นในการเลือกทพเลที่ตั้ง กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.กันต์ธมน สุขกระจ่าง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 เครื่องหั่นเมล็ดจำปาดะ
หัวหน้าโครงการ : นายเสรี หนูหลง
แหล่งทุน : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
ปีงบประมาณ 2558 การจัดทำฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
หัวหน้าโครงการ : นายณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล
แหล่งทุน : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
ปีงบประมาณ 2558 การศึกษาเบื้องต้นของดีเอ็นเอบาร์โค้ดจากสุกรพื้นเมืองในจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายอภิชาติ พันชูกลาง
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 การทำนายระยะเวลาการคงรูปของโฟมพอลิยูรีเทนจากขวดเพตด้วยแบบจำลองจลนพลศาสตร์เชิงความร้อน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการด้านการแพทย์แผนไทยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 การทำนายการพันสภาพเป็นนักศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิง
หัวหน้าโครงการ : นางนลินี อินทมะโน
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 โครงการการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2558
หัวหน้าโครงการ : นายศดานนท์ วัตตธรรม
แหล่งทุน : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่หยองรสเครื่องแกงมัสมั่น
หัวหน้าโครงการ : นางสาวฐิติมาพร หนูเนียม
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 การเตรียมและสมบัติของไม้เชิงประกอบที่เตรียมจากผลไม้ยางพาราผสมสติกรีไซเคิล
หัวหน้าโครงการ : นายรัฐพงษ์ หนูหมาด
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 การศึกษาโครงการโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซียต่อการเปลี่ยนแปลงนกเขาชวาอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
แหล่งทุน : บริษัท UAE จำกัด
ปีงบประมาณ 2558 หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านเครื่องแกง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวเสาวนิตย์ ชอบบุญ
แหล่งทุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ 2558 หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุวรรณี พรหมศิริ
แหล่งทุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ 2558 การพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณก๊าซชีวภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัวหน้าโครงการ : นายเสกสรร ชะนะ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2558 การประเมินค่าความเป็นอันตรายทางรังสี ในทรายชายหาดบริเวณ จังหวัดปัตตานี
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมูรณี ดาโอะ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2558 ประสิทธิภาพการใช้ระบบน้ำหมุนเวียนร่วมกับผักตบชวาในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
หัวหน้าโครงการ : นายกานตกานท์ เทพณรงค์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การยอมรับและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมือง ในตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปริยากร บุญส่ง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การสำรวจและศึกษาพันธุ์ของจำปาดะในอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 แนวทางการจัดบริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะของเทศบาลนครสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายศดานนท์ วัตตธรรม
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ : กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และปริมณฑล
หัวหน้าโครงการ : นายดนุวัศ สุวรรณวงศ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การใช้โมเดลสมการโครงสร้างและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร: กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อิสระ ทองสามสี
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การศึกษาความสอดคล้องของการใช้รูปประธานและกริยาในงานเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา 1552105 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการตีความ
หัวหน้าโครงการ : นางสาวตะวัน รัตนประเสริฐ
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 เทคนิคการสอบแบบเพื่อนคู่คิด รายวิชาประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยงทางวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเพื่อมัคคุเทศก์
หัวหน้าโครงการ : นายสิทธิพร ศรีผ่อง
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมัทนาวดี หัทยานนท์
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนของนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายเอกรินทร์ วาโย
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การอธิบายคุณลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืนรองรับประชาคมอาเซียนของกลุ่มนาข้าวเพื่อการค้า โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังตามแนวพระราชดำริ นครศรีธรรมราช
หัวหน้าโครงการ : นางมุมตาส มีระมาน
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การศึกษาพัฒนาการจำปาดะ สู่ผลงานสร้างสรรค์ : ตารีจำปาดะ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ทัศนียา คัญทะชา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวรัชยา วีรการณ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 ละครเพื่อเด็กพิเศษ กรณีศึกษานักเรียนในสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวตถาตา สมพงศ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายวุฒิชัย อินทร์แก้ว
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศแก่เยาวชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวรัชยา วีรการณ์
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจำปาดะ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
แหล่งทุน : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
ปีงบประมาณ 2558 โครงการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ฟลาวร์เมล็ดจำปาดะในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ สรุปข้อเสนอโครงการ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์
แหล่งทุน : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
ปีงบประมาณ 2558 การศึกษากระบวนการแปรรูปจำปาดะแช่อิ่มอบแห้ง
หัวหน้าโครงการ : นางสุเพ็ญ ด้วงทอง
แหล่งทุน : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
ปีงบประมาณ 2558 กระบวนการย้อมผ้าด้วยแก่นจำปาดะ
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุวรรณี พรหมศิริ
แหล่งทุน : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
ปีงบประมาณ 2558 การศึกษาบางคุณสมบัติของคอลลาเจนจากปลิงทะเลขาว (Holothuria scabra)และปลิงทะเลดำ (Holothurialeucospilota)
หัวหน้าโครงการ : นายศรันย์ รักษาพราหมณ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมด้วยธรณีฟิสิกส์และข้อมูลคุณภาพน้ำและดิน
หัวหน้าโครงการ : ดร.สายใจ วัฒนเสน
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีงบประมาณ 2557 การจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.นุชษรา พึ่งวิริยะ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 งานวิจัยสร้างสรรค์ : บทเพลงประพันธ์สำหรับไวโอลิน : สไตล์เพลงพื้นบ้านภาคใต้
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ประภาส ขวัญประดับ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางการกำหนดเส้นทางจักรยานของชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายโชติพงษ์ บุญฤทธิ์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2557 ผลกระทบของการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีต่อการดำเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชว์ห่วย) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวจาริณี แซ่ว่อง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จำกัด
หัวหน้าโครงการ : นายสมสวัสดิ์ มาลาทอง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินการขยายตัวของเมืองสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวหทัยกาญจน์ คงรักษ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 แนวทางการพัฒนาด่านชายแดนสะเดา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพัสดุคงคลังของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จำกัด
หัวหน้าโครงการ : นายวุฒิชัย อินทร์แก้ว
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้งยางเพื่อผลิตยางแท่งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2557 แผนที่คุณค่าทรัพยากรและตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร ควน ป่า นา เล กรณีศึกษาอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกัลยาภัสร์ อภิโชติเดชาสกุล
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีงบประมาณ 2557 พฤติกรรมการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียในจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.อังคณา ธรรมสัจการ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เทพกร พิทยาภินันท์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
หัวหน้าโครงการ : นางสาววรกร ภูมิวิเศษ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การพัฒนาคุณสมบัติของนักบัญีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : นางสาวลักขณา ดำชู
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 ปัจจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.กนกกร ศิริสุข
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2557 การพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน่
หัวหน้าโครงการ : นายลัญฉกร นิลทรัตน์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2554 การศึกษาการเจริญเติบโตของสาวและการประมาณกราฟการให้ผลิตไข่ของไก่เบตง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2554 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่เหมาะสมต่อการปลูกในเขตจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายพินิจ ดำรงเลาหพันธ์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2553 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)

14. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ปีงบประมาณ 2560 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากแรงบัลดาลใจในภูมิทัศน์พื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ของ จ.สงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายพงศกร จงรักษ์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2559 การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษาชุมชนคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นายสุรีรัตน์ แก้วคีรี
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 ศาสนสถานกับการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดสงขลา พัทลุงและสตูล
หัวหน้าโครงการ : นางสาวชุลีพร ทวีศรี
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2559 แนวทางพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในเขตพื้นที่ ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จ. สงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 แนวทางการเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมุสลิมในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นางนัยนา โง้วศิริ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีงบประมาณ 2558 รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อนเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)กรณีศึกษา พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
หัวหน้าโครงการ : นางสาววาสนา ขวัญทองยิ้ม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2558 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.เทพกร ณสงขลา
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวเอมอร อ่าวสกุล
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2557 การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชนวิถีพุทธคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ดร.นราวดี บัวขวัญ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2557 พัฒนาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวชุลีพร ทวีศรี
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวเอมอร อ่าวสกุล
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การแบ่งส่วนตลาดบนบริบทของแรงจูงใจนักท่องเที่ยว: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : นางนัยนา โง้วศิริ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2556 แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ สู่อาเซียน
หัวหน้าโครงการ : ดร.นราวดี บัวขวัญ
แหล่งทุน : กองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ 2555 อาหารไทยที่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียชื่นชอบ
หัวหน้าโครงการ : ดร.เทพกร ณสงขลา
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2554 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดสตูล
หัวหน้าโครงการ : ดร.เทพกร ณสงขลา
แหล่งทุน : โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจชายแดนใต้ (สกอ.)
ปีงบประมาณ 2553 การจัดการทรัพยากรเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน
หัวหน้าโครงการ : ดร.เทพกร ณสงขลา
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)

15. วิศกรรมและการออกแบบ
ปีงบประมาณ 2560 การเปรียบเทียบปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และจากพืชพลังงานโดยชุดตรวจวัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ LabVIEW
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ศรัณย์ ชูคดี
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2560 สมบัติทางกลและโครงสร้างทางจุลภาคของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็งเกรด 356 กับเกรด 7075 ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบแพร่ผ่านเฟสของเหลว
หัวหน้าโครงการ : นายชัยยุทธ มีงาม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2560 การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2560 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากตำรับยาบำรุงเลือดและบำรุงประสาทของหมอพื้นบ้าน จังหวัดสตูล
หัวหน้าโครงการ : นายสุพัตร์ หลังยาหน่าย
แหล่งทุน : กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
ปีงบประมาณ 2559 การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเงินเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผัก
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 กลไกการเชื่อมโดยการแพร่ของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง ระหว่าง เกรด 356 กับ 7075
หัวหน้าโครงการ : นายศุภชัย ชัยณรงศ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2559 การปรับปรุงสมบัติโฟโตแคตะไลติกภายใต้แสงวิสิเบิลของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ 2558 การเชื่อมเสียดทานอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง
หัวหน้าโครงการ : นายชัยยุทธ มีงาม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2558 การเชื่อมอะลูมิเนียมต่างชนิดโดยกรรมวิธีเชื่อมแบบแพร่
หัวหน้าโครงการ : นายศุภชัย ชัยณรงศ์
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอบชุบของอะลูมิเนียม เกรด 356
หัวหน้าโครงการ : นายชัยยุทธ มีงาม
แหล่งทุน : งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 การพัฒนาโปรแกรมจำลองสำหรับวิเคราะห์และออกแบบวงจรกรองความถี่ในท่อนำคลื่นเพื่อประยุหต์ใช้ในระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ศรัณย์ ชูคดี
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การเชื่อมเสียดทานแบบจุดอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 356
หัวหน้าโครงการ : นายชัยยุทธ มีงาม
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 อิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่ออะลูมิเนียม Al-Zn ด้วยการเชื่อมเสียดทานแบบจุด
หัวหน้าโครงการ : นายศุภชัย ชัยณรงศ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2558 การสังเคราะห์และปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของอนุภาคซิงค์ออกไซด์ระดับนาโน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การประยุกต์ใช้ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนใยแก้วเพื่อใช้ในการทำความสะอาดน้ำดื่ม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2557 การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรตีเอสทนร้อนในสภาวะด่างจากบ่อน้ำร้อน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การเชื่อมแบบเฟสของเหลวของอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด SSM7075 ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมโดยการแพร่
หัวหน้าโครงการ : นายศุภชัย ชัยณรงศ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การเชื่อมเสียดทานของอะคริลิคโดยใช้เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ
หัวหน้าโครงการ : นายชัยยุทธ มีงาม
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 การเชื่อมต่างวัสดุของอะลูมิเนียม SSM 356 กับ SSM 6061 โดยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทาน
หัวหน้าโครงการ : นายศุภชัย ชัยณรงศ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 ศึกษาอิทธิพลรังสีอินฟราเรดกับการอบแห้งกะปิ
หัวหน้าโครงการ : นายศุภชัย แก้วจัง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2556 ศึกษาความเป็นไปได้การเชื่อมเสียดทานอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็งด้วยเครื่องกลึงแบบอัตโนมัติ
หัวหน้าโครงการ : นายศุภชัย ชัยณรงศ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2555 การสังเคราะห์การเคลือบผิว TiO2 /SnO2 ระดับนาโน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2555 อิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อความขรุขระของการกลึงปาดผิวเหล็ก AISI 1045 ด้วยเครื่องกลึง อัตโนมัติ
หัวหน้าโครงการ : นายศุภชัย ชัยณรงศ์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2555 ผลของความขรุขระจากการกลึงปอกผิวเหล็ก AISI 1045 ด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ
หัวหน้าโครงการ : นายชัยยุทธ มีงาม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2554 การประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนกระจกเพื่อฆ่าเชื้อโรค
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ปีงบประมาณ 2550 ศึกษาความเป็นไปได้การเชื่อมเสียดทานอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็งด้วยเครื่องแบบอัตโนมัติ
หัวหน้าโครงการ : นายศุภชัย ชัยณรงศ์
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

16. โครงการวิจัยที่สืบสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากจำปาดะ
หัวหน้าโครงการ : นางสุเพ็ญ ด้วงทอง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า: กรณีศึกษา หมุกมังคุด กลุ่มจักสานบ้านชุมพอ หมู่ที่ 3 บ้านชุมพอ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาววลัยลักษณ์ กาญจนเสถียร
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 มลพิษจากตะกอนเลนและแนวทางการจัดการตะกอนเลนจากฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลชายฝั่ง จังหวัดสตูล
หัวหน้าโครงการ : ดร.อมรภัค ณ นคร
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 ปัญหาการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในชีวิตประจำวัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการที่ ๔๓ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนิดาริน จุลวรรณ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาขนมทองพับลดพลังงานและเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยจำปาดะ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

17. โครงการวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของสังคม
ปีงบประมาณ 2560 การนำแนวคิดการบริหารจัดการท้องถิ่นมาใช้ในการบริหารจัดการเมืองของเทศบาลในจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การทดสอบพันธุ์เมล่อนภายใต้สภาพโรงเรือนในจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวศุภัครชา อภิรติกร
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การกระตุ้นการงอกเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธี hydropriming ต่อการงอก การเจริญเติบโต และผลผลิตของถั่วหรั่งพันธุ์สงขลา 1
หัวหน้าโครงการ : นายธัชวีร์ ขวัญแก้ว
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 ผลของสภาพน้ำท่วมขังในระยะเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเฉี้ยงพัทลุง
หัวหน้าโครงการ : ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 ศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร ในตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปริยากร บุญส่ง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาโรคไข้เลือดออก แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเขาแก้ว โดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์
หัวหน้าโครงการ : นางสาวตถาตา สมพงศ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาขนมทองพับลดพลังงานและเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยจำปาดะ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลาสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
หัวหน้าโครงการ : นายรัชชพงษ์ ชัชวาลย์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรสข้าวยำครื่องแกง
หัวหน้าโครงการ : นางสาวฐิติมาพร หนูเนียม
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

18. โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์อย่างชัดเจน
ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาขนมทองพับลดพลังงานและเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยจำปาดะ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

19. โครงการวิจัยที่มีการบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2560 การนำแนวคิดการบริหารจัดการท้องถิ่นมาใช้ในการบริหารจัดการเมืองของเทศบาลในจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาแบบคัดแยกเด็กปฐมวัยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.พัชรี จิ๋วพัฒนกุล
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวรักษิณา หยดย้อย
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 หัตถกรรมเครื่องหนังสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากเศษหนังที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
หัวหน้าโครงการ : นายพีรพงษ์ พันธะศรี
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การสร้างสรรค์ละครโนรา เรื่อง พระเวสสันดรชาดก
หัวหน้าโครงการ : นายยุทธพงศ์ ช่วยนาเขต
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาขนมทองพับลดพลังงานและเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยจำปาดะ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษาร่วมกับกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอังคณา อุทัยรัตน์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

20. วิจัยเชิงพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การนำแนวคิดการบริหารจัดการท้องถิ่นมาใช้ในการบริหารจัดการเมืองของเทศบาลในจังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 หัตถกรรมเครื่องหนังสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากเศษหนังที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
หัวหน้าโครงการ : นายพีรพงษ์ พันธะศรี
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาโรคไข้เลือดออก แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเขาแก้ว โดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์
หัวหน้าโครงการ : นางสาวตถาตา สมพงศ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

21. วิจัยเชิงพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนของกลุ่มหัตถกรรมบ้านชุมพอ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สุพยอม นาจันทร์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า: กรณีศึกษา หมุกมังคุด กลุ่มจักสานบ้านชุมพอ หมู่ที่ 3 บ้านชุมพอ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาววลัยลักษณ์ กาญจนเสถียร
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 ศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร ในตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปริยากร บุญส่ง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาแอปพลิเคชันในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว
หัวหน้าโครงการ : นายคฑาวุธ ถวัลย์วิลาสวงศ์
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

22. วิจัยเชิงพื้นที่ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2560 การสร้างสรรค์ละครโนรา เรื่อง พระเวสสันดรชาดก
หัวหน้าโครงการ : นายยุทธพงศ์ ช่วยนาเขต
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

23. วิจัยเชิงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

24. วิจัยเชิงพื้นที่เขตอุทยานธรณีสตูลอำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง อำเภอละงู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่นจังหวัดสตูล
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพรรณี ผุดเกตุ
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

25. วิจัยเชิงพื้นที่ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากจำปาดะ
หัวหน้าโครงการ : นางสุเพ็ญ ด้วงทอง
แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

26. วิจัยเชิงพื้นที่ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU