รายงานจำนวนงบประมาณและจำนวนโครงการจำแนกตามหน่วยงานคณะ ปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
คณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 รวม
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2,558,950
23
2,260,000
17
1,042,294
6
5,861,244
46
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
641,480
15
642,260
11
142,800
3
1,426,540
29
คณะศิลปกรรมศาสตร์
532,880
9
646,312
8
977,000
6
2,156,192
23
คณะครุศาสตร์
1,263,480
7
450,000
7
2,270,000
6
3,983,480
20
คณะวิทยาการจัดการ
764,341
4
1,680,807
6
125,000
3
2,570,148
13
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1,182,169
24
1,925,744
17
1,485,555
7
4,593,468
48
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1,659,060
22
240,000
7
420,000
6
2,319,060
35
บัณฑิตวิทยาลัย
0
0
0
0
0
0
0
0
สถาบันวิจัยและพัฒนา
98,650
2
137,680
3
44,750
1
281,080
6
ศูนย์วิทยาศาสตร์
0
0
0
0
0
0
0
0
สำนักงานอธิการบดี
60,000
1
0
0
0
0
60,000
1
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0
0
0
0
0
0
0
0
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
0
43,150
1
0
0
43,150
1
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
0
0
0
0
0
0
0
0
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
0
0
0
0
0
0
0
0
ศุนย์พัทลุง
0
0
0
0
0
0
0
0
หน่วยงานนอก
0
0
0
0
0
0
0
0
โครงการพระราชดำริ
0
0
0
0
0
0
0
0
ศูนย์ภาษา
0
0
0
0
0
0
0
0
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
640,750
6
2,408,821
5
3,785,200
5
6,834,771
16
สงขลาพาเลช
0
0
0
0
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,401,760
113
10,434,774
82
10,292,599
43
30,129,133
238

* คลิกที่จำนวนโครงการเพื่อดูข้อมูล
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU