รายงานจำนวนงบประมาณและจำนวนโครงการจำแนกตามหน่วยงานคณะ ปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
คณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 รวม
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2,558,950
23
2,260,000
17
2,202,300
7
7,021,250
47
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
641,480
15
642,260
11
701,725
5
1,985,465
31
คณะศิลปกรรมศาสตร์
532,880
9
646,312
8
842,000
4
2,021,192
21
คณะครุศาสตร์
1,263,480
7
450,000
7
2,296,250
7
4,009,730
21
คณะวิทยาการจัดการ
764,341
4
1,680,807
6
85,000
3
2,530,148
13
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1,182,169
24
1,925,744
17
1,426,780
6
4,534,693
47
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1,659,060
22
240,000
7
390,000
6
2,289,060
35
บัณฑิตวิทยาลัย
0
0
0
0
0
0
0
0
สถาบันวิจัยและพัฒนา
98,650
2
137,680
3
30,000
1
266,330
6
ศูนย์วิทยาศาสตร์
0
0
0
0
0
0
0
0
สำนักงานอธิการบดี
60,000
1
0
0
0
0
60,000
1
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0
0
0
0
0
0
0
0
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
0
43,150
1
0
0
43,150
1
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
0
0
0
0
0
0
0
0
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
0
0
0
0
0
0
0
0
ศุนย์พัทลุง
0
0
0
0
0
0
0
0
หน่วยงานนอก
0
0
0
0
0
0
0
0
โครงการพระราชดำริ
0
0
0
0
0
0
0
0
ศูนย์ภาษา
0
0
0
0
0
0
0
0
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
640,750
6
2,408,821
5
3,781,200
5
6,830,771
16
สงขลาพาเลช
0
0
0
0
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,401,760
113
10,434,774
82
11,755,255
44
31,591,789
239

* คลิกที่จำนวนโครงการเพื่อดูข้อมูล
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU