รายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานคณะ ปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
คิดจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
คณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 รวม
ตีพิมพ์ นำไปใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ นำไปใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ นำไปใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ นำไปใช้ประโยชน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
0
3
0
1
0
9
0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0
1
0
0
0
0
0
1
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
2
0
4
0
0
1
6
คณะครุศาสตร์
2
0
1
0
0
0
3
0
คณะวิทยาการจัดการ
1
1
1
0
0
0
2
1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9
3
9
0
1
0
19
3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7
2
0
1
0
0
7
3
บัณฑิตวิทยาลัย
0
0
0
0
0
0
0
0
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1
0
1
0
0
0
2
0
ศูนย์วิทยาศาสตร์
0
0
0
0
0
0
0
0
สำนักงานอธิการบดี
0
0
0
0
0
0
0
0
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0
0
0
0
0
0
0
0
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
0
0
1
0
0
0
1
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
0
0
0
0
0
0
0
0
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
0
0
0
0
0
0
0
0
ศุนย์พัทลุง
0
0
0
0
0
0
0
0
หน่วยงานนอก
0
0
0
0
0
0
0
0
โครงการพระราชดำริ
0
0
0
0
0
0
0
0
ศูนย์ภาษา
0
0
0
0
0
0
0
0
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2
0
2
0
0
0
4
0
สงขลาพาเลช
0
0
0
0
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
9
17
6
2
0
47
15

* คลิกที่จำนวนเพื่อดูข้อมูล
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU