รายงานแหล่งที่มาของงบประมาณ จำแนกตามจำนวนงบประมาณและจำนวนโครงการ ปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
ประเภททุน แหล่งทุน ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 รวม
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
ทุนภายใน
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,333,374
41
1,582,319
29
0
3,915,693
70
งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
4,584,900
10
8,081,600
10
0
0
12,666,500
20
งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
262,500
15
0
0
0
262,500
15
รวมทุนภายใน
7,180,774
66
9,663,919
39
0
0
16,844,693
105
ทุนภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
414,000
1
0
0
0
0
414,000
1
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
0
0
0
กระทรวงพลังงาน
0
0
0
0
0
0
0
0
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
1,150,000
2
0
0
0
0
1,150,000
2
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (สกอ.)
90,000
1
228,680
2
0
0
318,680
3
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
1,200,000
4
0
0
0
0
1,200,000
4
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
400,000
8
0
0
0
0
400,000
8
รวมทุนภายนอก
3,254,000
16
228,680
2
0
0
3,482,680
18
รวมทั้งหมด
10,434,774
82
9,892,599
41
0
0
20,327,373
123

* คลิกที่จำนวนโครงการเพื่อดูข้อมูล
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU