รายงานแหล่งที่มาของงบประมาณ จำแนกตามจำนวนงบประมาณและจำนวนโครงการ ปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
ประเภททุน แหล่งทุน ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 รวม
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
ทุนภายใน
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3,024,515
53
2,333,374
41
1,255,975
6,613,864
120
งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2,795,200
8
4,584,900
10
8,081,600
10
15,461,700
28
งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
801,165
34
262,500
15
583,000
1,646,665
51
รวมทุนภายใน
6,620,880
95
7,180,774
66
9,920,575
38
23,722,229
199
ทุนภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
0
0
414,000
1
706,000
1
1,120,000
2
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
450,000
2
0
0
0
0
450,000
2
กระทรวงพลังงาน
100,000
1
0
0
0
0
100,000
1
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
61,400
1
1,150,000
2
0
0
1,211,400
3
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (สกอ.)
0
0
90,000
1
228,680
2
318,680
3
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
1,490,000
5
1,200,000
4
0
0
2,690,000
9
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
452,480
6
400,000
8
0
0
852,480
14
รวมทุนภายนอก
2,553,880
15
3,254,000
16
934,680
3
6,742,560
34
รวมทั้งหมด
9,174,760
110
10,434,774
82
10,855,255
41
30,464,789
233

* คลิกที่จำนวนโครงการเพื่อดูข้อมูล
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU