รายงานแหล่งที่มาของงบประมาณ จำแนกตามจำนวนงบประมาณและจำนวนโครงการ ปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
ประเภททุน แหล่งทุน ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 รวม
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
ทุนภายใน
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,333,374
41
1,255,975
26
0
3,589,349
67
งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
4,584,900
10
8,081,600
10
12,611,000
17
25,277,500
37
งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
262,500
15
583,000
2
0
845,500
17
รวมทุนภายใน
7,180,774
66
9,920,575
38
12,611,000
17
29,712,349
121
ทุนภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
414,000
1
0
0
0
0
414,000
1
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
0
0
0
กระทรวงพลังงาน
0
0
0
0
0
0
0
0
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
1,150,000
2
0
0
1,914,940
2
3,064,940
4
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (สกอ.)
90,000
1
228,680
2
75,000
1
393,680
4
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
1,200,000
4
0
0
0
0
1,200,000
4
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
400,000
8
0
0
0
0
400,000
8
รวมทุนภายนอก
3,254,000
16
228,680
2
1,989,940
3
5,472,620
21
รวมทั้งหมด
10,434,774
82
10,149,255
40
14,600,940
20
35,184,969
142

* คลิกที่จำนวนโครงการเพื่อดูข้อมูล
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU