การเก็บข้อมูลการลาและข้อมูลการมาปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินภาระงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยังอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ทำให้มีความซ้ำซ้อน ไม่สะดวกและรวดเร็ว การค้นหาหลักฐานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า เพิ่มภาระมากมายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
       จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอนำเสนอวิธีแก้โดยการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการลา ผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยมุ่งเน้นให้การจัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูล มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผู้พัฒนา : นายธนภัทร เจิมขวัญ
ผู้ดูแลระบบ : นางฐากูร ชูจร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขที่ 160 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ติดต่อ/โทรสาร (074) 336-975 และ (074) 260-286 มือถือ (094) 593-0121
อีเมล์ : researchskru@gmail.com
เว็บไซต์ : http://ird.skru.ac.th