ชื่อโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
ผู้รับผิดชอบ : กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1
ผู้รับผิดชอบ : กฤษณ์วรา รัตนโอภาส
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561
ประกาศ ก.ท.จ.สงขลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ฯ
ผู้รับผิดชอบ : เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2561
โครงการพัฒนาปลาดุกซูร่วมกับุชมชน บ้านๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ผู้รับผิดชอบ : กมลทิพย์ กาลพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561
สาวน้อยยยยยยยยยยยยยยยอ้อยควั่นนนนนนนนนน
ผู้รับผิดชอบ : ธนภัทร เจิมขวัญ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 2561
ไทยสารจานดาวเทียม
ผู้รับผิดชอบ : เกษม ขนาบแก้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561
โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ทางพร้าว
ผู้รับผิดชอบ : ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลี้ยงหมูในบ้าน
ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพงษ์ ยีหวังเจริญ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 2561