ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.1,2,4,5,7,8,9 และ สมศ. (ค่าเป้าหมายระดับ5)
กลยุทธ์หลักที่ 1 : พัฒนาการบริหารงานและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์หลักที่ 2 : พัฒนา/สนับสนุนการนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์หลักที่ 3 : สร้างระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กลยุทธ์หลักที่ 4 : พัฒนา/ปรับปรุง ขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการวิจัย และบริการวิชาการให้มีความคล่องตัว
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด 1. จำนวนผลงานวิจัยต่ออาจารย์ประจำเพิ่มขึ้น (%)
2. จำนวนเงินงบประมาณวิจัยต่ออาจารย์ประจำเพิ่มขึ้น(%)
3. จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น (%)
4. จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้น (%)
กลยุทธ์หลักที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารแหล่งทุนวิจัยและแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
กลยุทธ์หลักที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยบริหารจัดการงานวิจัย
กลยุทธ์หลักที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุน การตีพิมพ์เผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์
กลยุทธ์หลักที่ 4 : สร้างระบบติดตามงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ (เป้าหมาย ระดับ 5)
2. จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (เป้าหมาย 80%)
กลยุทธ์หลักที่ 1 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
กลยุทธ์หลักที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ
กลยุทธ์หลักที่ 3 : พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลความสำเร็จงานบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้มีความพร้อมในการทำวิจัย
เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาบุคลากรทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1. จำนวนผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น(%)
2. จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและ นานาชาติเพิ่มขึ้น(%)
กลยุทธ์หลักที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมในการทำวิจัย
กลยุทธ์หลักที่ 2 : ระบบสร้างแรงจูงใจ
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำวิจัยของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1. งานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและชาติ
2. จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและ นานาชาติเพิ่มขึ้น(%)
กลยุทธ์หลักที่ 1 : สร้างระบบการคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์หลักที่ 2 : สนับสนุน ส่งเสริม จัดตั้งหน่วยวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกและต่างประเทศในการร่วมทำวิจัย
ตัวชี้วัด เครือข่ายความร่วมมือการวิจัย
กลยุทธ์หลักที่ 1 : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิสาหกิจชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน
กลยุทธ์หลักที่ 2 : สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการทำวิจัยกับหน่วยงานต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการองค์ความรู้ จากการเรียนการสอน/การวิจัย/การ บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อพัฒนาระบบกลไกการให้บริการวิชาการที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย
ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการที่สามารถบูรณาการกับ การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (เป้าหมาย ระดับ 5)
2. จำนวนโครงการที่มีระดับความสำเร็จระดับ 5 (เป้าหมาย 80%)
กลยุทธ์หลักที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัย
กลยุทธ์หลักที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วม ด้านการวิจัยและ บริการวิชาการที่มีการบูรณาการสู่การนำไปใช้ประโยชน์จริงและสามารถสร้าง ความเข้มแข็งแก่ชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการถ่ายทอดและสืบสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากแนว พระราชดำริ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานสืบสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากแนว พระราชดำริ
ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบริการวิชาการ (เป้าหมาย ระดับ 5)
2. จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (อย่างน้อย 3 โครงการ)
กลยุทธ์หลักที่ 1 : สนับสนุนการจัดโครงการเพื่อถ่ายทอดและสืบสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก แนวพระราชดำริ
ย้อนกลับ