ดร.บรรจง ทองสร้าง
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัยและรับใช้สังคม


นายพุฒิธร ตุกเตียน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ


ดร.สุวรรณี พรหมศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบัน


นางฐากูร ชูจร
หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา


นางจำเนียน สืบแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางกนกวรรณ เซ่งเข็ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายสมชาย สัมปชาโน
นักวิชาการสถิติ


นางสาวธันวลี สุขยิ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางมาริษา เอกมณี
เจ้าหน้าที่วิจัย


นายณัฐพงษ์ ยีหวังเจริญ
นักวิชาการศึกษา


นางจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายธนภัทร เจิมขวัญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวบุษรา ตาหลี
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย สกอ.ฐานราก


ย้อนกลับ