รางวัล : ผลงานวิจัยดีมาก ภาคบรรยาย

อาจารย์ตถาตา สมพงษ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ในวันที่ 8-9 พ.ค 61 ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช เรื่อง ละครสร้างสรรคสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองแก่นกเรียนออทิสติกในสถาบันการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา และผลงานดังกล่าว ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีมาก ภาคบรรยาย

วันที่รับรางวัล : 2018-05-09

รางวัล : บทความวิจัยดีเด่น (Best Paper Award)

นักวิจัย มรภ.สงขลา ดร.วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี และดร.ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร คณาจารย์จากปรแกรมวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) จากการนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง "ทิศทางผลกระทบ และการปรับตัว ต่ออัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 308 บาท ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

วันที่รับรางวัล : 2018-03-29

รางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ.วัชรินทร์ สายน้ำใส อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในงาน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1 “นักคิด นักสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมสู่สังคม” ในงานวันราชภัฏวิชาการ 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

วันที่รับรางวัล : 2018-02-11

รางวัล : บทความวิจัยระดับดีมาก

ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทำวิจัยแนวทางจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน คว้ารางวัลระดับดีมาก ประเภทบทความวิจัย ในงานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.khawchawbannews.com/board/index.php?topic=78.msg78#msg78

วันที่รับรางวัล : 2017-07-26

รางวัล : แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ด้านบริหารจัดการ

การพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่น โดยมุ่งหวังว่าระบบนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถรายงานการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ตนเองรับผิดชอบผ่านทางระบบ และผู้บริหารสามารถที่จะดูรายงานสรุปต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าว ได้รับรางวัล แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ด้านบริหารจัดการ ในงานวันนวัตกรรม ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา

วันที่รับรางวัล : 2017-05-25

รางวัล : นำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายรางวัลชมเชย

อาจารย์นันธิดา ลิ่มเสฏโฐ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมและนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากผลจำปาดะในพื้นที่จังหวัดสตูล ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา และผลงานวิจัยดังกล่าว ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอภาคบรรยาย

วันที่รับรางวัล : 2017-05-25

รางวัล : นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น

อาจารย์อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมและนำเสนอบทความวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง แบบจำลองการระบาดที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนและคัดแยก ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา และผลงานวิจัยดังกล่าว ได้รับรางระดับดีเด่น จากการนำเสนอภาคโปสเตอร์

วันที่รับรางวัล : 2017-05-25

รางวัล : The best paper award

ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง The Capability of Beauveria Bassiana for Cellulase Enzyme Production ในงาน 7th International Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics (ICBBB 2017) เมื่อวันที่ 21 - 23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยบทความวิจัยดังกล่าว ได้รับรางวัล The best paper award ด้วย

วันที่รับรางวัล : 2017-01-21

รางวัล : นักวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย โดยรางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากนักวิจัยที่อุทิศตนให้แก่การวิจัยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีประโยชน์ต่อชุมชนในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน นำไปสู่การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างแท้จริง สำหรับงานวิจัยตลอดระยะเวลา 5 ปี ของ ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย มีทั้งที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อาทิ อิทธิผลของอุณหภูมิต่อขนาดผลึกและปริมาณเฟสของผงไทเทเนียมไดออกไซด์จากกระบวนการโซล-เจล ผลของอุณหภูมิการเผาผงไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ปเหล็กต่อลักษณะโครงสร้างและการฆ่าเชื้อ สมบัติโฟโตแคตะไลติกของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ปเหล็กเคลือบบนใยแก้ว เป็นต้น

วันที่รับรางวัล : 2016-11-24

รางวัล : บทความวิจัยดี

ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง การประเมินลักษณะทางสัญฐานวิทยาของถั่วพูพันธ์พื้นเมืองในจังหวัดสงขลา ในงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยบทความวิจัยดังกล่าว ได้รับรางวัล บทความวิจัยดี ด้วย

วันที่รับรางวัล : 2016-08-26

รางวัล : The Best Paper Award

ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองคณบดี/อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง " Antibacterial activity of ZnO powders preparation via sol-gel method " ในงาน Word Conference on Engineering & Applied Science (WCEAS 2015) ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยบทความวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัล Best Paper Award

วันที่รับรางวัล : 2015-05-30