หัวข้อข่าว เชื่อมโยง
2018-01-08 ประกาศรับสมัครผู้แทนคณาจารย์ประจำ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลาดูข่าว
2017-12-01 ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Schools 2018 ของ Oxford Royale Academyดูข่าว
2017-11-28 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมดูข่าว
2017-11-23 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561ดูข่าว
2017-11-18 ขอความร่วมมือนักวิจัย มรภ.สงขลา ส่งเอกสารชี้แจงการจำแนกการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ดูข่าว
2017-11-14 ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Application สายด่วน1880ดูข่าว
2017-11-10 ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561ดูข่าว
2017-11-10 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ดูข่าว
2017-10-31 ผลการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561ดูข่าว
2017-10-24 ประกาศ ก.ท.จ.สงขลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ฯดูข่าว
2017-10-24 ประกาศ ก.ท.จ.พัทลุง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ฯดูข่าว
2017-10-24 ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย-จีน NRCT-CASS 2561ดูข่าว
2017-09-28 ขอเลื่อนกำหนดประกาศผลข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรมดูข่าว
2017-09-28 รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย 3 โครงการประจำปี 2561ดูข่าว
2017-09-13 ขอเชิญนักวิจัย มรภ.สงขลา ส่งรายละเอียดแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมดูข่าว
2017-08-11 ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดูข่าว
2017-08-09 ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561ดูข่าว
2017-06-07 ขอเชิญดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน Research Gatewayดูข่าว
2017-05-29 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด อากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-05-22 ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิาฐ์ไทยดูข่าว
<< ย้อนกลับ