หัวข้อข่าว เชื่อมโยง
2018-11-16 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย E-GPดูข่าว
2018-11-16 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปี 2562ดูข่าว
2018-11-16 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 4ดูข่าว
2018-11-14 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562ดูข่าว
2018-11-07 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับนวัตกรรมฯดูข่าว
2018-10-25 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ประจำปีงบประมาณ 2562ดูข่าว
2018-10-25 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Risk Management Plan รุ่นที่ 4ดูข่าว
2018-09-10 ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)ดูข่าว
2018-08-10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ดูข่าว
2018-08-01 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดูข่าว
2018-07-24 ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Thailand Research Expo 2018ดูข่าว
2018-07-13 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Multi Mentoring Systemดูข่าว
2018-07-04 โครงการฝึกอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการหลักสูตร นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษาดูข่าว
2018-06-06 ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7ดูข่าว
2018-05-24 ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมการเขียนแผนงานวิจัยและการบริหารแผนงานวิจัยสู่ความสำเร็จดูข่าว
2018-05-02 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6ดูข่าว
2018-04-03 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การจัดการความรู้และบูรณาการศาสตร์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของทรัพยากรทะเลและชายฝั่งดูข่าว
2018-04-02 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5ดูข่าว
2018-03-27 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) จำนวน 3 รุ่นดูข่าว
2018-03-06 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6ดูข่าว
<< ย้อนกลับ