หัวข้อข่าว เชื่อมโยง
2018-03-06 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6ดูข่าว
2018-02-28 ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้บริหารแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฯดูข่าว
2018-02-22 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมของสมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว)ดูข่าว
2018-01-31 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2561ดูข่าว
2018-01-11 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561ดูข่าว
2018-01-03 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)ดูข่าว
2017-12-21 สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมดูข่าว
2017-12-19 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป R Packageดูข่าว
2017-11-21 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ครั้งที่ 3 ภาคใต้ดูข่าว
2017-08-07 ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมอบรมการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ดูข่าว
2017-08-03 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)ดูข่าว
2017-07-20 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ดูข่าว
2017-07-18 ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Research Expo 2017ดูข่าว
2017-07-18 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0ดูข่าว
2017-07-13 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility ดูข่าว
2017-07-03 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4ดูข่าว
2017-06-27 ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน”ดูข่าว
2017-06-09 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา TSDF-TRF Sustainability Forum 2017ดูข่าว
2017-05-22 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1ดูข่าว
2017-05-15 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plusดูข่าว
<< ย้อนกลับ