หัวข้อข่าว เชื่อมโยง
2017-11-23 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน คร้้งที่ 1ดูข่าว
2017-11-21 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5ดูข่าว
2017-11-07 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูข่าว
2017-11-06 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1ดูข่าว
2017-11-06 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียดูข่าว
2017-11-06 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-10-25 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-10-16 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8ดูข่าว
2017-10-10 ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร JPR2Rดูข่าว
2017-10-03 สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ จัดประชุมวิชาการ 3 รายการดูข่าว
2017-10-03 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1ดูข่าว
2017-10-03 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดูข่าว
2017-09-28 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาดูข่าว
2017-09-22 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10ดูข่าว
2017-09-19 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)ดูข่าว
2017-08-15 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดูข่าว
2017-08-11 ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูข่าว
2017-08-11 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14ดูข่าว
2017-08-08 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัยดูข่าว
2017-08-03 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3ดูข่าว
<< ย้อนกลับ