เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย - ฝรั่งเศส

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส ประกาศเปิดรับ ข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาระหว่าง ไทย - ฝรั่งเศส สำหรับอาจารย์และนักวิจัยไทยในวงเงินไม่เกิน 150000 บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2JAqdE0ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-06-07