ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF)

       สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ประกาศรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF) ซึ่งเป็นกองทุนที่สนับสุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://asean.org/resource/asean-project-templates/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-06-06