ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

       สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดงาน สัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง ดูรายละเอียดได้ที่ http://gnru2018.lpru.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-04-03