มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

       สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในวันที่ 10 พ.ค. 61 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://eservice.yru.ac.th/conres2018/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-04-02