ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดทำ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JLPRUย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-03-16