สกว. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย : ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โดย ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ภายใต้ SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
https://goo.gl/Aksf65ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-02-05