ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท ทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2560

       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) และระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้ออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท ทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ นั้น
 
       ในการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัยให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งมายังหน่วยงานคณะของท่านเพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ดีที่สุดและเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามประกาศฯ เพื่อขอรับทุนดังกล่าว ดังนี้
 
1. ข้อเสนอโครงการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะละ 2 โครงการๆละไม่เกิน 10,000 บาท 
2. ข้อเสนอโครงการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาละ 1 โครงการๆละไม่เกิน 25,000 บาท
 
ทั้งนี้ กำหนดส่งเอกสารประกอบการขอรับทุน มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดขยายระยะเวลาส่งภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
1. หนังสือนำส่งจากหน่วยงาน/คณะต้นสังกัด จำนวน  1 ฉบับ
2. ใบสมัครขอรับทุนประเภทนักศึกษา (แบบ นศ.1) จำนวน  1 ฉบับ
3. เอกสารการอนุมัติหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ จำนวน  1 ฉบับ
4. โครงร่างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (แบบ นศ.2) จำนวน  2  ชุด
5. แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน  1 แผ่น
 
* สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มทั้งหมดได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/8Q1wtD


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-02-02