ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กำหนดจัดโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mcukk-nic.com/2018/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-12-21