ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3

       คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 : ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2018/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-12-19