ประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอเชิงหลักการ เพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561

       ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) เพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัย นำไปสู่การพัฒนาประเทศ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนขีดความมาสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งเอกสารเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://industry.trf.or.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-12-01