ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร JPR2R

       คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ วารสารพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) ซึ่งวารสารได้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จึงขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ ส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/indexย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-10-10