สกว. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ประเภททุน

       ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ประเภททุน ได้แก่
 
1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
 
2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
 
3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
 
4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
 
      เพื่อเพิ่มโอกาสให้โครงการวิจัยที่มีคุณภาพดีได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพออันจะเป็นการพัฒนานักวิจัยอาชีพซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสถาบันหรือหน่วยงาน สถาบันต้นสังกัดร่วมมือในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สกว. ในสามประเภททุนได้แก่  ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) และทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) โดยข้อเสนอโครงการทั้งสามประเภททุนนี้จะต้องมีการลงนามโดยสถาบันต้นสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไปว่ายินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัยด้วย ท่านที่สนใจยื่นข้อเสนอขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academics.trf.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชากร สกว.โทรศัพท์ 02-278-5252-60


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-06-27