แบบฟอร์ม ขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการ เชื่อมโยง
1. ขั้นตอนการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินงานวิจัย  
            1.1 ขั้นตอนการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินงานวิจัย ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินงานวิจัย  
    2.1 การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้  
            1. บันทึกข้อความขอไปราชการ ดาวน์โหลด
            2. เอกสารสัญญารับทุน อยู่ที่นักวิจัย
            3. แบบเสนอโครงการวิจัย อยู่ที่นักวิจัย
            4. บันทึกขอขยายเวลา (ถ้ามี) อยู่ที่นักวิจัย
    2.2 การจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ  
            1.  งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน ดาวน์โหลด
            2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการขอเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด
            3. ใบแสดงหลักฐานการจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ดาวน์โหลด
            4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ดาวน์โหลด
            5. ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก อยู่ที่นักวิจัย
            6. เอกสารสัญญารับทุน อยู่ที่นักวิจัย
            7. แบบเสนอโครงการวิจัย อยู่ที่นักวิจัย
            8. บันทึกขอขยายเวลา (ถ้ามี) อยู่ที่นักวิจัย
ย้อนกลับ