แบบฟอร์ม ขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการ เชื่อมโยง
1. ขั้นตอนการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม / การจัดงานในโครงการ  
            1.1 ขั้นตอนการขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม / การจัดงานในโครงการ  
    2.1 การขออนุมัติโครงการ  
            1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการพร้อมโครงการและกำหนดการ ดาวน์โหลด
            2. เอกสารสัญญารับทุน อยู่ที่นักวิจัย
            3. แบบเสนอโครงการวิจัย อยู่ที่นักวิจัย
            4. บันทึกขอขยายเวลา (ถ้ามี) อยู่ที่นักวิจัย
    2.2 การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการ  
      กรณีค่าตอบแทนวิทยากร ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้  
            1. งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน ดาวน์โหลด
            2. หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน ดาวน์โหลด
            3.ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร ดาวน์โหลด
            4. สำเนาบัตรปชช. หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ อยู่ที่นักวิจัย
            5. หนังเชิญวิทยากร อยู่ที่นักวิจัย
            6. หนังสือตอบรับวิทยากร อยู่ที่นักวิจัย
            7. โครงการและกำหนดการที่ได้รับการอนุมัติ อยู่ที่นักวิจัย
            8. เอกสารสัญญารับทุน อยู่ที่นักวิจัย
            9. แบบเสนอโครงการวิจัย อยู่ที่นักวิจัย
            10. บันทึกขอขยายเวลา (ถ้ามี) อยู่ที่นักวิจัย
      กรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้  
            1. ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก อยู่ที่นักวิจัย
            2. ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) อยู่ที่นักวิจัย
            3. บันทึกขออนุญาตเบิกค่าชดเชยยานพาหนะ (กรณีวิทยากรใช้ยานพาหนะของตนเอง) อยู่ที่นักวิจัย
            4. หนังเชิญเป็นวิทยากร อยู่ที่นักวิจัย
            5. คำสั่ง(แต่งตั้งเป็นวิทยากร) อยู่ที่นักวิจัย
            6. โครงการและกำหนดการที่ได้รับการอนุมัติ อยู่ที่นักวิจัย
            7. เอกสารสัญญารับทุน อยู่ที่นักวิจัย
            8. แบบเสนอโครงการวิจัย อยู่ที่นักวิจัย
            9. บันทึกขอขยายเวลา (ถ้ามี) อยู่ที่นักวิจัย
      กรณีค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้  
            1. งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน อยู่ที่นักวิจัย
            2. หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน อยู่ที่นักวิจัย
            3. บิลเงินสด อยู่ที่นักวิจัย
            4. สำเนาบัตรปชช. หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ อยู่ที่นักวิจัย
            5. ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ที่นักวิจัย
            6. โครงการและกำหนดการที่ได้รับการอนุมัติ อยู่ที่นักวิจัย
            7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อยู่ที่นักวิจัย
            8. เอกสารสัญญารับทุน อยู่ที่นักวิจัย
            9. แบบเสนอโครงการวิจัย อยู่ที่นักวิจัย
            10.บันทึกขอขยายเวลา (ถ้ามี) อยู่ที่นักวิจัย

กรณีค่าวัสดุประกอบการอบรม
– การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ ดำเนินการ/ใช้เอกสารประกอบ เหมือนกรณีการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการวิจัย และการจัดทำรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างดำเนินการ/ใช้เอกสารประกอบเหมือนการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการวิจัย
 
ย้อนกลับ