แบบฟอร์ม ขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการ เชื่อมโยง
1. ขั้นตอนการขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
            1.1 ขั้นตอนการขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มการขอเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ  
    2.1 การขออนุมัติอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
            1. บันทึกข้อความขออยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ดาวน์โหลด
            2. เอกสารสัญญารับทุน อยู่ที่นักวิจัย
            3. แบบเสนอโครงการวิจัย อยู่ที่นักวิจัย
            4. บันทึกขอขยายเวลา (ถ้ามี) อยู่ที่นักวิจัย
    2.2 การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ  
            1. งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน ดาวน์โหลด
            2. หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน ดาวน์โหลด
            3. ใบแสดงหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลด
            4. ใบบัญชีลงเวลาการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลด
            5. บันทึกข้อความขออยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ที่อธิการบดีอนุมัติแล้ว อยู่ที่นักวิจัย
            6. เอกสารสัญญารับทุน อยู่ที่นักวิจัย
            7. แบบเสนอโครงการวิจัย อยู่ที่นักวิจัย
            8. บันทึกขอขยายเวลา (ถ้ามี) อยู่ที่นักวิจัย
ย้อนกลับ