ชื่อไฟล์  ดาวน์โหลด
1. วิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง

Download

2. วิเคราะห์ IOC

Download

3. ค่าความเหมาะสมระหว่างข้อกับจุดประสงค์ (IOA)

Download

4. วิเคราะห์ E1E2

Download

5. วิเคราะห์ข้อสอบ

Download

6. วิเคราะห์ข้อสอบการวิเคราะห์ค่า KR21 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) Download
7. วิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม

Download

8. ตรวจข้อสอบ

Download

9. ประเมินผลการเรียน

Download

10. วิเคราะห์ความถี่

Download

11. วิเคราะห์ร้อยละ

Download

12. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ

Download

13. วิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ

Download

14. วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ

Download

15. t-test one sample

Download

16. t-test paired

Download

17. t-test independent

Download

18. t-test independent - Levene

Download

19. one-way anova Bartlett

Download

20. two-way anova (interaction)

Download

21. การทดสอบไคสแควร์ทางเดียวแบบสัดส่วน

Download

22. การทดสอบไคสแควร์ข้อมูลสองทาง

Download

23. วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย

Download

24. วิเคราะห์ความถดถอย 2 ตัวแปร (2x)

Download

25. วิเคราะห์ความถดถอย 3 ตัวแปร (3x)

Download

26. วิเคราะห์ความถดถอย 4 ตัวแปร (4x)

Download

27. T-score

Download