ดร.บรรจง ทองสร้าง
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ


ผศ.ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ มทร.ศรีวิชัย


ดร.กันตภณ มะหาหมัด
รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางฐากูร ชูจร
หัวหน้าสํานักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา


ย้อนกลับ