นายบรรจง ทองสร้าง
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ


ผศ.ดร.กลางเดือน โพธนา
รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ผศ.สุนิตย์ แป้นนาบอน
ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ดร.สุวรรณี พรหมศิริ
รองผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา


นายพุฒิธร ตุกเตียน
รองผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา


ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
รองผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา


ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ
ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์


ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางฐากูร ชูจร
หัวหน้าสํานักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ย้อนกลับ