สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีชื่อว่าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการศึกษาซึ่งเป็นส่วนราชการ ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปรับปรุงแก้ไขการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูสงขลา ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการวิจัย และงานบริหารของสถาบัน แต่เมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 งานด้านวิจัยและงานด้านบริการวิชาการถูกแยกออกจากกันเกิดเป็นสำนักวิจัยและ สำนักฝึกอบรมบริการวิชาการซึ่งอยู่ในกลุ่มงานสนับสนุนกิจการของสถาบัน และเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสงขลา ได้แบ่งส่วนราชการใหม่รวมเอางานด้านการวิจัยและงานด้านบริการวิชาการเข้าด้วยกันอีก เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และได้แบ่งส่วนราชการใหม่ได้เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช เทศบาลตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ (074) 336975 และ (074) 336933 ต่อ 175
โทรสาร (074) 336975
อีเมล์ researchskru@gmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการบริการและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย นำความรู้สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

บริการ ส่งเสริม พัฒนา งานวิจัยและบริการวิชาการให้ได้คุณภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
2. สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากล
3. สร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งภายใน /ภายนอกมหาวิทยาลัยและต่างประเทศ
4. ส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงองค์ความรู้ จากการเรียนการสอน / การวิจัย / การบริการวิชาการ และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล
5. ประสาน ส่งเสริม และติดตามโครงการตามแนวพระราชดำริ

ย้อนกลับ