ข่าวอบรม/สัมมนาทั้งหมด
ข่าวแหล่งทุนวิจัยทั้งหมด
ระบบสารสนเทศทั้งหมด

กำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เครือข่ายวิจัยท้องถิ่นภาคใต้

ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ KM

คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าพบส่วนราชการ จ.สตูล

พิจารณาทบทวน ข้อบังคับ ประกาศ ของที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าพบส่วนราชการ จ.พัทลุง

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด